Xem Nhiều 5/2023 #️ Định Lý Pytago Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 11 Trend | Tvzoneplus.com

Xem Nhiều 5/2023 # Định Lý Pytago Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Định Lý Pytago Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Dãy số có sự liên hệ khá thú vị… với định lý Pytago và tỷ lệ vàng.

The sequence has an interesting connection to Pythagoras’theorem of the Golden Section.

OpenSubtitles2018.v3

Có lẽ bạn biết Pytago từ những định lý như Định lý Pytago —

You might remember Pythagoras from such theorems as the Pythagorean theorem —

ted2019

Công thức này là định lý cos, mà đôi khi được gọi là công thức tổng quát hóa của định lý Pytago.

This formula is the law of cosines, sometimes called the generalized Pythagorean theorem.

WikiMatrix

Khi θ = π/2, tam giác ADB trở thành tam giác vuông, và r + s = c, và định lý trở về định lý Pytago.

When θ = π/2, ADB becomes a right triangle, r + s = c, and the original Pythagorean theorem is regained.

WikiMatrix

Đây được gọi là định lý Pytago, và một bộ ba số thỏa mãn được điều kiện này được gọi là bộ ba số Pytago.

This is now known as the Pythagorean theorem, and a triple of numbers that meets this condition is called a Pythagorean triple – both are named after the ancient Greek Pythagoras.

WikiMatrix

Pytago thành lập Trường Pytago, được ghi công đã chứng minh định lý Pytago lần đầu tiên mặc dù định lý này có một lịch sử lâu dài.

Pythagoras established the Pythagorean School, which is credited with the first proof of the Pythagorean theorem, though the statement of the theorem has a long history.

WikiMatrix

Định lý Pytago đã được biết đến từ lâu trước thời của Pythagoras, nhưng ông được coi là người đầu tiên nêu ra chứng minh định lý này.

The Pythagorean theorem was known long before Pythagoras, but he may well have been the first to prove it.

WikiMatrix

Trong toán học, định lý Pytago (còn gọi là định lý Pythagoras theo tiếng Anh) là một liên hệ căn bản trong hình học Euclid giữa ba cạnh của một tam giác vuông.

In mathematics, the Pythagorean theorem, also known as Pythagoras’ theorem, is a fundamental relation in Euclidean geometry among the three sides of a right triangle.

WikiMatrix

Theo Thomas L. Heath (1861–1940), không có một ghi chép cụ thể về sự tồn tại của định lý Pytago trong các văn tự còn lưu lại của Hy Lạp từ 5 thế kỷ sau thời của Pythagoras.

According to Thomas L. Heath (1861–1940), no specific attribution of the theorem to Pythagoras exists in the surviving Greek literature from the five centuries after Pythagoras lived.

WikiMatrix

Theo (Hayashi 2005, pp. 363), cuốn Śulba Sūtras chứa “diễn đạt bằng lời nói tồn tại sớm nhất của định lý Pytago trên thế giới, mặc dù nó đã được những người Babylon cổ đại biết đến từ trước.

According to (Hayashi 2005, pp. 363), the Śulba Sūtras contain “the earliest extant verbal expression of the Pythagorean Theorem in the world, although it had already been known to the Old Babylonians.

WikiMatrix

Có thể đi đến định lý Pytago bằng cách nghiên cứu sự thay đổi của một cạnh kề tạo ra thay đổi như thế nào đối với cạnh huyền và áp dụng phương pháp vi tích phân.

One can arrive at the Pythagorean theorem by studying how changes in a side produce a change in the hypotenuse and employing calculus.

WikiMatrix

Carl Boyer states that the Pythagorean theorem in Śulba-sũtram may have been influenced by ancient Mesopotamian math, but there is no conclusive evidence in favor or opposition of this possibility.

WikiMatrix

Định lý này có thể coi là định lý có nhiều cách chứng minh nhất (luật tương hỗ bậc hai là một định lý khác có nhiều cách chứng minh); trong cuốn sách The Pythagorean Proposition nêu ra 370 cách chứng minh cho định lý Pytago.

This theorem may have more known proofs than any other (the law of quadratic reciprocity being another contender for that distinction); the book The Pythagorean Proposition contains 370 proofs.

WikiMatrix

Samos là nơi sinh của nhà triết học và toán học Pythagoras (Pythagore), Định lý Pytago được đặt theo tên ông, nhà triết học Epicurus, và nhà thiên văn học Aristarchus của Samos, cá nhân đầu tiên đề xuất rằng Trái Đất xoay quanh mặt trời.

Samos is the birthplace of the Greek philosopher and mathematician Pythagoras, after whom the Pythagorean theorem is named, the philosopher Epicurus, and the astronomer Aristarchus of Samos, the first known individual to propose that the Earth revolves around the sun.

WikiMatrix

Có thể chứng minh định lý đảo Pytago bằng cách sử dụng định lý cos hoặc chứng minh như sau: Gọi ABC là tam giác với các cạnh a, b, và c, với a2 + b2 = c2.

It can be proven using the law of cosines or as follows: Let ABC be a triangle with side lengths a, b, and c, with a2 + b2 = c2.

WikiMatrix

Định lý Pytago còn thu hút nhiều sự chú ý từ bên ngoài phạm vi toán học, như là một biểu tượng toán học thâm thúy, bí ẩn, hay sức mạnh của trí tuệ; nó cũng được nhắc tới trong văn học, kịch bản, âm nhạc, bài hát, con tem và phim hoạt hình.

The Pythagorean theorem has attracted interest outside mathematics as a symbol of mathematical abstruseness, mystique, or intellectual power; popular references in literature, plays, musicals, songs, stamps and cartoons abound.

WikiMatrix

Các nhà vật lý Hoa Kỳ Leon M. Lederman và Christopher T. Hill viết trong cuốn sách của họ Symmetry and the Beautiful Universe rằng định lý Noether “rõ ràng là một trong những định lý toán học quan trọng nhất từng được chứng minh trong định hướng sự phát triển của vật lý hiện đại, có thể sánh ngang hàng với định lý Pytago“.

American physicists Leon M. Lederman and Christopher T. Hill argue in their book Symmetry and the Beautiful Universe that Noether’s theorem is “certainly one of the most important mathematical theorems ever proved in guiding the development of modern physics, possibly on a par with the Pythagorean theorem“.

WikiMatrix

Ở Ấn Độ, trong đoạn kinh Sulba Sutra Baudhayana , thời điểm khoảng giữa thế kỷ VIII và V TCN, có chứa danh sách các bộ ba Pytago được khám phá ra bằng phương pháp đại số, một phát biểu về định lý Pytago, và một chứng minh bằng phương pháp hình học của định lý Pytago đối với trường hợp tam giác vuông cân.

In India, the Baudhayana Sulba Sutra, the dates of which are given variously as between the 8th and 5th century BC, contains a list of Pythagorean triples discovered algebraically, a statement of the Pythagorean theorem, and a geometrical proof of the Pythagorean theorem for an isosceles right triangle.

WikiMatrix

Một dạng tổng quát hơn của định lý Pytago cho không gian ba chiều là định lý de Gua, đặt tên theo Jean Paul de Gua de Malves: Nếu một tứ diện có một góc khối vuông (như góc của một hình lập phương), thì bình phương diện tích của mặt đối diện với góc khối vuông bằng tổng bình phương diện tích của ba mặt còn lại.

A substantial generalization of the Pythagorean theorem to three dimensions is de Gua’s theorem, named for Jean Paul de Gua de Malves: If a tetrahedron has a right angle corner (like a corner of a cube), then the square of the area of the face opposite the right angle corner is the sum of the squares of the areas of the other three faces.

WikiMatrix

Pytago Trong Tiếng Tiếng Anh

Theo Thomas L. Heath (1861–1940), không có một ghi chép cụ thể về sự tồn tại của định lý Pytago trong các văn tự còn lưu lại của Hy Lạp từ 5 thế kỷ sau thời của Pythagoras.

According to Thomas L. Heath (1861–1940), no specific attribution of the theorem to Pythagoras exists in the surviving Greek literature from the five centuries after Pythagoras lived.

WikiMatrix

Samos là nơi sinh của nhà triết học và toán học Pythagoras (Pythagore), Định lý Pytago được đặt theo tên ông, nhà triết học Epicurus, và nhà thiên văn học Aristarchus của Samos, cá nhân đầu tiên đề xuất rằng Trái Đất xoay quanh mặt trời.

Samos is the birthplace of the Greek philosopher and mathematician Pythagoras, after whom the Pythagorean theorem is named, the philosopher Epicurus, and the astronomer Aristarchus of Samos, the first known individual to propose that the Earth revolves around the sun.

WikiMatrix

Dãy số có sự liên hệ khá thú vị… với định lý Pytago và tỷ lệ vàng.

The sequence has an interesting connection to Pythagoras’theorem of the Golden Section.

OpenSubtitles2018.v3

Định lý Pytago còn thu hút nhiều sự chú ý từ bên ngoài phạm vi toán học, như là một biểu tượng toán học thâm thúy, bí ẩn, hay sức mạnh của trí tuệ; nó cũng được nhắc tới trong văn học, kịch bản, âm nhạc, bài hát, con tem và phim hoạt hình.

The Pythagorean theorem has attracted interest outside mathematics as a symbol of mathematical abstruseness, mystique, or intellectual power; popular references in literature, plays, musicals, songs, stamps and cartoons abound.

WikiMatrix

Theo (Hayashi 2005, pp. 363), cuốn Śulba Sūtras chứa “diễn đạt bằng lời nói tồn tại sớm nhất của định lý Pytago trên thế giới, mặc dù nó đã được những người Babylon cổ đại biết đến từ trước.

According to (Hayashi 2005, pp. 363), the Śulba Sūtras contain “the earliest extant verbal expression of the Pythagorean Theorem in the world, although it had already been known to the Old Babylonians.

WikiMatrix

Phiến đất sét Lưỡng Hà Plimpton 322, viết trong giai đoạn 1790 và 1750 TCN trong thời kỳ vua Hammurabi cai trị, chứa nhiều đoạn miêu tả có liên hệ gần gũi với bộ ba số Pytago.

The Mesopotamian tablet Plimpton 322, written between 1790 and 1750 BC during the reign of Hammurabi the Great, contains many entries closely related to Pythagorean triples.

WikiMatrix

“Liệu công thức này có đáng thuộc về đóng góp cá nhân của Pythagoras, có thể giả sử một cách an toàn rằng nó thuộc về giai đoạn của toán học Pytago từ rất lâu trước đó.”

“Whether this formula is rightly attributed to Pythagoras personally, one can safely assume that it belongs to the very oldest period of Pythagorean mathematics.”

WikiMatrix

Các nhà vật lý Hoa Kỳ Leon M. Lederman và Christopher T. Hill viết trong cuốn sách của họ Symmetry and the Beautiful Universe rằng định lý Noether “rõ ràng là một trong những định lý toán học quan trọng nhất từng được chứng minh trong định hướng sự phát triển của vật lý hiện đại, có thể sánh ngang hàng với định lý Pytago“.

American physicists Leon M. Lederman and Christopher T. Hill argue in their book Symmetry and the Beautiful Universe that Noether’s theorem is “certainly one of the most important mathematical theorems ever proved in guiding the development of modern physics, possibly on a par with the Pythagorean theorem“.

WikiMatrix

Khi θ bằng 90 độ (π/2 radian), thì cosθ = 0, và công thức quy về công thức Pytago.

When θ is 90 degrees (π/2 radians), then cosθ = 0, and the formula reduces to the usual Pythagorean theorem.

WikiMatrix

Có thể đi đến định lý Pytago bằng cách nghiên cứu sự thay đổi của một cạnh kề tạo ra thay đổi như thế nào đối với cạnh huyền và áp dụng phương pháp vi tích phân.

One can arrive at the Pythagorean theorem by studying how changes in a side produce a change in the hypotenuse and employing calculus.

WikiMatrix

Pytago thành lập Trường Pytago, được ghi công đã chứng minh định lý Pytago lần đầu tiên mặc dù định lý này có một lịch sử lâu dài.

Pythagoras established the Pythagorean School, which is credited with the first proof of the Pythagorean theorem, though the statement of the theorem has a long history.

WikiMatrix

Trong thời Hy Lạp cổ đại trường phái Pytago đã đánh giá vai trò của các số trong hình học.

In ancient Greece the Pythagoreans considered the role of numbers in geometry.

WikiMatrix

Phương trình Pytago, x2 + y2 = z2, có vô số các số nguyên dương cho x, y, z thỏa mãn; các nghiệm này được gọi là bộ ba Pytago.

The Pythagorean equation, x2 + y2 = z2, has an infinite number of positive integer solutions for x, y, and z; these solutions are known as Pythagorean triples.

WikiMatrix

Carl Boyer states that the Pythagorean theorem in Śulba-sũtram may have been influenced by ancient Mesopotamian math, but there is no conclusive evidence in favor or opposition of this possibility.

WikiMatrix

Hicetas và Ecphantus, hai học trò của Pytago ở thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, và Heraclides Ponticus ở thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, tin rằng Trái Đất quay quanh trục của nó nhưng vẫn là trung tâm của vũ trụ.

Hicetas and Ecphantus, two Pythagoreans of the 5th century BC, and Heraclides Ponticus in the 4th century BC, believed that the Earth rotated on its axis but remained at the center of the universe.

WikiMatrix

Trong toán học, định lý Pytago (còn gọi là định lý Pythagoras theo tiếng Anh) là một liên hệ căn bản trong hình học Euclid giữa ba cạnh của một tam giác vuông.

In mathematics, the Pythagorean theorem, also known as Pythagoras’ theorem, is a fundamental relation in Euclidean geometry among the three sides of a right triangle.

WikiMatrix

Một dạng tổng quát hơn của định lý Pytago cho không gian ba chiều là định lý de Gua, đặt tên theo Jean Paul de Gua de Malves: Nếu một tứ diện có một góc khối vuông (như góc của một hình lập phương), thì bình phương diện tích của mặt đối diện với góc khối vuông bằng tổng bình phương diện tích của ba mặt còn lại.

A substantial generalization of the Pythagorean theorem to three dimensions is de Gua’s theorem, named for Jean Paul de Gua de Malves: If a tetrahedron has a right angle corner (like a corner of a cube), then the square of the area of the face opposite the right angle corner is the sum of the squares of the areas of the other three faces.

WikiMatrix

Ở đây xét đến hai hình học phi-Euclid đó là hình học cầu và hình học hyperbolic phẳng; trong mỗi trường hợp, như đối với hình học Euclid cho các tam giác không vuông, kết quả thay thế công thức Pytago bằng định luật cos phù hợp.

Here two cases of non-Euclidean geometry are considered—spherical geometry and hyperbolic plane geometry; in each case, as in the Euclidean case for non-right triangles, the result replacing the Pythagorean theorem follows from the appropriate law of cosines.

WikiMatrix

Liên hệ giữa sin và cos đôi lúc được gọi là đồng nhất thức lượng giác Pytago cơ bản.

This relation between sine and cosine is sometimes called the fundamental Pythagorean trigonometric identity.

WikiMatrix

Đây được gọi là định lý Pytago, và một bộ ba số thỏa mãn được điều kiện này được gọi là bộ ba số Pytago.

This is now known as the Pythagorean theorem, and a triple of numbers that meets this condition is called a Pythagorean triple – both are named after the ancient Greek Pythagoras.

WikiMatrix

Có thể chứng minh định lý đảo Pytago bằng cách sử dụng định lý cos hoặc chứng minh như sau: Gọi ABC là tam giác với các cạnh a, b, và c, với a2 + b2 = c2.

It can be proven using the law of cosines or as follows: Let ABC be a triangle with side lengths a, b, and c, with a2 + b2 = c2.

WikiMatrix

Có lẽ bạn biết Pytago từ những định lý như Định lý Pytago —

You might remember Pythagoras from such theorems as the Pythagorean theorem —

ted2019

Cùng thời gian ấy, những môn đồ Pytago dạy rằng Trái Đất là một hình cầu, nhưng không phải ở trung tâm; họ tin rằng nó chuyển động quanh một ngọn lửa thần bí.

About the same time, Pythagoras thought that the Earth was a sphere (in accordance with observations of eclipses), but not at the center; they believed that it was in motion around an unseen fire.

WikiMatrix

Định lý Pytago đã được biết đến từ lâu trước thời của Pythagoras, nhưng ông được coi là người đầu tiên nêu ra chứng minh định lý này.

The Pythagorean theorem was known long before Pythagoras, but he may well have been the first to prove it.

WikiMatrix

Công thức này là định lý cos, mà đôi khi được gọi là công thức tổng quát hóa của định lý Pytago.

This formula is the law of cosines, sometimes called the generalized Pythagorean theorem.

WikiMatrix

Hợp Lý Trong Tiếng Tiếng Anh

Tài liệu có thể được sắp xếp hợp lý bằng nhiều cách khác nhau.

Material can be arranged in a variety of ways that are logical.

jw2019

Nó là kí tự đại diện để làm nguôi giận bất kì lời chỉ trích hợp lý nào.

It’s a wild card for disarming any reasonable criticism.

ted2019

(4) Tại sao việc từ chối tiếp máu là có trách nhiệm và hợp lý?

(4) Why is it rational and responsible to reject blood transfusions?

jw2019

Lập luận trên thật hợp lý!

What impressive logic!

jw2019

Điều này không hợp lý, và thực sự không an toàn.

It’s not just inappropriate, it becomes really unsafe.

QED

Thật là hợp lý đấy.

That actually makes sense.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi có hứng thú với những thứ không hợp lý.

I’m interested in things that don’t fit.

OpenSubtitles2018.v3

Đối với các bạn thì tấm bản đồ này sẽ hợp lý hơn.

For you this would be a more appropriate map.

QED

Sau đó chúng tôi đã xem xét câu hỏi về mức giá hợp lý.

Then we looked at the question of the affordability.

ted2019

Lý do duy nhất còn lại có vẻ hợp lý, nhưng cũng không.

The only thing that does, doesn’t.

OpenSubtitles2018.v3

Bên tôi sẽ giải quyết tất cả mọi khiếu nại về tổn thất tài sản hợp lý.

My office is going to be processing any and all reasonable claims of property loss.

OpenSubtitles2018.v3

Khi làm việc cũng cần phải chú trọng tư thế ngồi thật hợp lý.

When choosing among them, their respective overhead should also be considered.

WikiMatrix

Lời của nó thì nghe rất hợp lý và dễ dàng để biện minh.

His message sounds so reasonable and easy to justify.

LDS

Giả thiết dị ứng qua không khí của Foreman nghe vẻ hợp lý nhất.

Foreman’s airborne allergen theory makes the most sense.

OpenSubtitles2018.v3

Mọi thứ đều hợp lý cho đến khi anh xuất hiện.

Everything made sense until you showed up.

OpenSubtitles2018.v3

Khi quyết định làm gì, tại sao nghĩ đến người khác là điều hợp lý?

Why is it reasonable to consider others in the choices we make?

jw2019

Giới hạn hợp lý có thể được ví như thiết bị báo cháy reo lên khi có khói.

Wise boundaries can be like smoke detectors that sound an alarm at the first hint of fire.

jw2019

Chả hợp lý gì cả.

It doesn’t make any sense.

OpenSubtitles2018.v3

Về thánh chức, chúng ta có thể nêu lên các câu hỏi hợp lý nào?

What questions about our activity in the ministry can reasonably be considered?

jw2019

Hãy xem bốn phương cách đã giúp nhiều người sắp xếp thời gian cách hợp lý.

Consider four strategies that have helped many people to invest their time wisely.

jw2019

Điều này chẳng hợp lý chút nào.

That doesn’t make any sense.

ted2019

Sự chứng minh hợp lý đó bao gồm những gì?

What did that logical proof include?

jw2019

Không phải là không hợp lý khi nghĩ rằng phần lõi thậm chí làm rã đông.

It’s not unreasonable to think that, as the core is being stretched by tides and heated up, possibly even molten, there’s some boundary between a hot core and a liquid-water ocean.

OpenSubtitles2018.v3

để nhấn mạnh thêm rằng nỗi sợ hãi cuối cùng là không bao giờ hợp lý không?

to reinforce that ultimate fear is never justified?

LDS

Mặc Định Trong Tiếng Tiếng Anh

Theo mặc định, Analytics sẽ hiển thị 3 sự kiện đề xuất.

Analytics displays three recommendations by default.

support.google

Theo mặc định, hóa đơn của bạn hiển thị địa chỉ doanh nghiệp được đăng ký của bạn.

By default, your invoice shows your registered business address.

support.google

Đây là loại đối sánh mặc định cho từ khóa phủ định.

This type is the default for your negative keywords.

support.google

New creatives now serve into SafeFrames by default.

support.google

Mẫu máy in mặc định

Default printer color model

KDE40.1

support.google

Làm mặc định cho các thư mục mới

Use as default for new folders

KDE40.1

(Theo mặc định, bạn cần nhấn công tắc để bắt đầu quét.)

(By default, you need to press a switch to start scanning.)

support.google

Đàn ông là mặc định của tôi.

Men are my default.

ted2019

Theo mặc định, tất cả các giới thiệu sẽ kích hoạt phiên mới trong Universal Analytics.

By default, all referrals trigger a new session in Universal Analytics.

support.google

Chúng ta mặc định rằng pháp luật phải được thực thi.

Functioning law enforcement for us is just a total assumption.

ted2019

Theo mặc định, bạn thấy dữ liệu cho:

By default, you see data for:

support.google

Nếu không, bạn sẽ thấy khoảng thời gian theo dõi 6 tháng theo mặc định.

Otherwise, you’ll see a 6-month tracking period by default.

support.google

Khi bạn tải ứng dụng lên, ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh (Mỹ, en-US).

When you upload an app, the default language is English (United States, en-US).

support.google

Đây là bảng mặc định.

This is the default table.

support.google

Tuy nhiên, bạn không thể xóa danh sách tiếp thị lại mặc định.

However, the default remarketing lists cannot be deleted.

support.google

Nếu muốn điện thoại hỏi lại, bạn có thể xóa tùy chọn mặc định.

To have your phone ask again, you can clear the default.

support.google

Không có máy in mặc định. Chạy với «–all » để xem mọi máy in

There is no default printer. Start with–all to see all printers

KDE40.1

Dùng mẫu mới làm mặc định

Use the new template as default

KDE40.1

Từ NetWare 4.10, NetWare mặc định đến IEEE 802.2 với LLC (NetWare Frame Type Ethernet_802.2) khi dùngIPX.

Since NetWare 4.10, NetWare defaults to IEEE 802.2 with LLC (NetWare Frame Type Ethernet_802.2) when using IPX.

WikiMatrix

You can also override other default ad tag parameters.

support.google

Override a default ad tag

support.google

Sự kiện này được đặt làm lượt chuyển đổi mặc định.

This event is set as a default conversion.

support.google

Ngôn ngữ mặc định

Default language

KDE40.1

Theo mặc định, dữ liệu đăng nhập bằng tài khoản Google sẽ hết hạn sau 26 tháng.

By default, Google signed-in data expires after 26 months.

support.google

Bạn đang xem bài viết Định Lý Pytago Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!