Xem Nhiều 3/2023 #️ Khái Niệm Kế Toán Giá Vốn Hàng Bán # Top 3 Trend | Tvzoneplus.com

Xem Nhiều 3/2023 # Khái Niệm Kế Toán Giá Vốn Hàng Bán # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Khái Niệm Kế Toán Giá Vốn Hàng Bán mới nhất trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khái niệm Kế toán giá vốn hàng bán là giá thành sản xuất thực tế của thành phẩm xuất kho hoặc giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm hoàn thành.

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

Giá vốn hàng bán ở doanh nghiệp sản xuất là giá thành sản xuất thực tế của thành phẩm xuất kho hoặc giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm hoàn thành. Đối với doanh nghiệp thương mại thì trị giá vốn của hàng xuất kho đã bán bao gồm: Trị giá mua thực tế của hàng xuất kho đã bán và chi phí mua hàng phân bổ cho số hàng đã bán.

Doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp sau để xác định giá vốn của hàng bán:

* Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng hóa tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Theo phương pháp này, cuối kỳ doanh nghiệp mới tính được giá trị gốc hàng hóa xuất kho trong kỳ

Căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế cuối kỳ

* Trường hợp doanh nghiêp hạch toán hàng hóa tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

+ Đối với doanh nghiệp sản xuất: có 4 phương pháp tính.

– Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh: Theo phương pháp này sản phẩm, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính giá trị xuất kho.

– Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO): Theo phương pháp này hàng được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập trước hoặc sản xuất trước và thực hiện tuần tự cho đến khi chúng được xuất ra hết.

Như vậy giá vốn thực tế của hàng hóa, thành phẩm tồn kho cuối kỳ được tính theo giá thành thực tế của hàng hóa, thành phẩm thuộc các lần nhập sau cùng.

– Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO): Theo phương pháp này, thành phẩm nào nhập kho sau thì xuất trước, thành phẩm nhập theo giá nào thì xuất theo giá đó, sau đó căn cứ vào số lượng xuất kho để tính ra giá trị xuất kho. Như vậy giá vốn thực tế của thành phẩm tồn kho được tính theo giá thành thực tế của thành phẩm thuộc các lần nhập đầu tiên.

– Phương pháp bình quân gia quyền: Theo phương pháp này giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Phương pháp bình quân có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.

a) Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ (tháng)

Theo phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của hàng xuất kho trong kỳ. Tuỳ theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán hàng tồn kho căn cứ vào giá nhập, lượng hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá đơn vị bình quân:

Đơn giá xuất kho bình quân trong kỳ của một loại sản phẩm = (Giá trị hàng tồn đầu kỳ + Giá trị hàng nhập trong kỳ) / (Số lượng hàng tồn đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ)

b) Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân thời điểm)

Sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hoá, kế toán phải xác định lại giá trị thực của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Giá đơn vị bình quân được tính theo công thức sau:

Đơn giá xuất kho lần thứ i = (Trị giá vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ + Trị giá vật tư hàng hóa nhập trước lần xuất thứ i)/(Số lượng vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ + Số lượng vật tư hàng hóa nhập trước lần xuất thứ i)

Theo phương pháp này trị giá vốn của thành phẩm xuất kho để bán được căn cứ vào số lượng thành phẩm xuất kho và đơn giá bình quân gia quyền (giá thành sản xuất thực tế đơn vị bình quân).

+ Đối với doanh nghiệp thương mại:

– Trị giá vốn của hàng bán bao gồm: Trị giá mua thực tế của hàng xuất kho đã bán và chi phí mua hàng phân bổ cho số hàng đã bán.

– Trị giá mua thực tế của hàng xuất kho đã bán được xác định theo một trong 4 phương pháp tính giá tương tự như trên.

Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa tiêu thụ trong kỳ = [(Chi phí mua hàng hóa tồn kho đầu kỳ + Chi phí mua hàng của hàng hóa phát sinh trong kỳ)/ Tổng tiêu thức phân bổ của hàng hóa tồn cuối kỳ và hàng hóa tiêu thụ trong kỳ] x Tiêu chuẩn phân bổ của hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ.

Trong đó:

Hàng hóa tồn cuối kỳ bao gồm: hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi đường và hàng hóa gửi đi bán, hàng gửi đại lý, ký gửi.

Khái Niệm Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng

1.2.2.2. Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng

Trong đó: Có 4 khoản làm giảm trừ doanh thu: Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, VAT trực tiếp.

Tùy theo phương thức bán hàng trong doanh nghiệp mà kế toán nghiệp vụ bán hàng sử dụng các chứng từ sau:

– Hóa đơn GTGT (đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ).

– Hóa đơn bán hàng thông thường (đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc kinh doanh các mặt hàng không chịu thuế GTGT)

– Hóa đơn cước phí vận chuyển

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

– Bảng kê bán lẻ hàng hóa

– Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

– Phiếu thu, phiếu chi

– Giấy báo nợ, Giấy báo có của ngân hàng

– Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi, thẻ quầy hàng

v Tài khoản sử dụng

o Tài khoản 511 ” Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

Kết cấu tài khoản

Tài khoản này được dùng để phản ánh tổng doanh thu BH&CCDV thực tế của doanh nghiệp và các khoản ghi giảm doanh thu.

– Số thuế tiêu thụ phải nộp (thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, VAT trực tiếp) tính trên doanh số bán và được xác định là tiêu thụ trong kỳ

– Số giảm giá hàng bán, số chiết khấu thương mại, trị giá hàng bán bị trả lại kết chuyển vào cuối kỳ

– Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh BH&CCDV

– Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đã thực hiện trong kỳ.

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ. Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, có 6 tài khoản cấp 2 :

Tài khoản 5111 : Doanh thu bán hàng hóa

Tài khoản 5112 : Doanh thu bán thành phẩm

Tài khoản 5113 : Doanh thu cung cấp dịch vụ

Tài khoản 5114 : Doanh thu trợ cấp, trợ giá

Tài khoản 5117 : Doanh thu bất động sản

Nguyên tắc hạch toán TK 511

Tài khoản 5118 – Doanh thu khác.

– Đối với sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa có thuế. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán trừ thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Đối với sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán sản phẩm, hàng hóa dịch vụ (bao gồm cả thuế TTĐB và thuế xuất khẩu).

– Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hóa thì chỉ phản ánh vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế được hưởng không bao gồm trị giá vật tư hàng hóa nhận gia công. Đối với hàng hóa nhận bán hàng đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là phần hoa hồng mà doanh nghiệp được hưởng.

– Trường hợp bán hàng theo phương thức trả góp thì doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán ngay và doanh thu hoạt động tài chính về phần lãi tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác nhận.

– Những sản phẩm, hàng hóa được xác định là tiêu thụ nhưng vì lý do về chất lượng, quy cách kỹ thuật,… người mua từ chối thanh toán, gửi trả lại hoặc yêu cầu giảm giá và được doanh nghiệp chấp nhận hoặc mua hàng với khối lượng lớn được chiết khấu thương mại thì các khoản giảm trừ này phải được theo dõi riêng trên các tài khoản 521, 531, 532.

– Đối với trường hợp cho thuê tài sản, có nhận trước tiền cho thuê nhiều năm thì doanh thu BH&CCDV tại năm tài chính là tổng số tiền thu được chia cho số năm cho thuê tài sản.

o Tài khoản 512 ” Doanh thu bán hàng nội bộ”

Kết cấu tài khoản

Tài khoản dùng để phản ánh doanh thu số hàng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ nội bộ là số tiền thu được do bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty.

– Số thuế tiêu thụ đặc biệt, VAT trực tiếp phải nộp của số sản phẩm, hàng hóa dịch vụ tiêu thụ nội bộ

– Trị giá giảm giá hàng bán, số chiết khấu thương mại, trị giá hàng bán bị trả lại trên khối lượng hàng hóa tiêu thụ nội bộ kết chuyển vào cuối kỳ

– Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộ vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh BH&CCDV.

– Doanh thu bán hàng nội bộ

Tài khoản 512 không có số dư cuối kỳ. Tài khoản 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ”, có 3 tài khoản cấp 2 :

TK 5121 : Doanh thu bán hàng hóa

TK 5122 : Doanh thu bán thành phẩm

Nguyên tắc hạch toán TK 512

TK 5123 : Doanh thu cung cấp dịch vụ

– Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ được thực hiện như quy định đối với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, chỉ phản ánh vào doanh thu nội bộ số doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của các đơn vị thành viên cung cấp lẫn cho nhau. Doanh thu nội bộ là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh nội bộ của các đơn vị thành viên.

Giá Vốn Hàng Bán Là Gì? 3 Cách Tính Giá Vốn Hàng Bán

Giá vốn hàng bán là gì? Bí quyết tính giá vốn hàng bán như vậy nào? Hạch toán giá vốn hàng bán có vai trò quan trọng ra sao trong kinh doanh?… bài viết tiếp sau đây, Blog Sapo sẽ chia sẻ cho bản thân khái niệm giá vốn hàng bán là gì, các phương pháp tính giá vốn hàng bán cũng giống như những cách giải quyết khi giá vốn bị sai.

Khi thêm một loại mặt hàng mới vào kho bên trên ứng dụng vận hành bán hàng, các bạn sẽ Nhìn thấy ô nhập liệu Giá vốn ban sơ. Đó đó là Ngân sách chi tiêu nhập hàng (Bao gồm tổng chi phí: mua hàng + Ngân sách luân chuyển + kho bãi…). Đó là dữ liệu bắt buộc cần có, về sau hạch toán lãi lỗ, giá trị hàng tồn kho,… hệ thống sẽ cần dựa vào chỗ này để đặt ra những đo lường, báo cáo chuẩn xác.

Theo số liệu của AC Nielsen, nước ta hiện có khoảng hơn 1,3 triệu công ty bán lẻ, đáng chú ý là hơn 90% chủ cửa hàng tại các tỉnh & 70% cửa hàng tại những thành phố lớn vẫn đang quản lý cửa hàng bằng phương pháp ghi chép bằng tay. Đương nhiên đây là dạng loại hình buôn bán member hộ gia đình, không thuê nhân viên phía bên ngoài. Nhưng một khi mô hình cải cách và phát triển bắt buộc họ cần cải tân tư duy vận hành của chính mình, hoặc mãi mãi dừng lại ở mô hình đó, không hề lớn lên được.

vừa mới đây đặc biệt là vụ GNN Express, vị CEO chúng tôi chuyển phát nhanh này đã phải thừa nhận, do kỹ năng quản lý và vận hành thể loại tiền yếu kém, không bằng phẳng được thu chi dẫn tới việc lạm dụng và sử dụng tiền thu hộ (COD) của doanh nghiệp vào những buổi giao lưu của công ty (lên tới 5,5 tỷ đồng). Công ty phá sản vì mất bản lĩnh chi trả.

trong số khoản đầu tư chi tiêu, Nhìn nhận dễ đặc biệt là giá thành nhập hàng, khoản túi tiền chiếm tỷ trọng lớn trong khâu buôn bán. Chính vì như vậy, cần hiểu đc giá vốn hàng bán là gì, sự hình thành của giá vốn hàng bán, cách nó hoạt động thế nào và cách tính giá vốn hàng đẩy ra sao. Khi đó các bạn sẽ biết việc làm ăn ở siêu thị thực sự đang phát triển ra làm sao.

1. Định nghĩa giá vốn hàng bán là gì?

Điều trước tiên nếu còn muốn quản lý và vận hành dạng tiền tác dụng thì rất cần được hiểu định nghĩa giá vốn hàng bán là gì?

đối với từng mô hình chúng tôi khác nhau thì sẽ có được những cách khái niệm về giá vốn hàng bán khác nhau:

Với những công ty Thương Mại (nghĩa là nhập sản phẩm sẵn có về bán), thì giá vốn hàng bán đc hiểu là tổng toàn bộ các Ngân sách từ lúc đặt hàng đến lúc hàng hóa xuất hiện tại kho của người tiêu dùng, bao gồm: giá nhập hàng hóa từ những nhà cung cấp, giá thành luân chuyển hàng hóa về kho, thuế, bảo hiểm hàng hóa,…

Với các chúng tôi chế tạo (các chúng tôi trực tiếp sản xuất ra sản phẩm), thì những Chi tiêu cấu thành nên giá vốn hàng bán sẽ nhiều hơn nữa những công ty Thương mại dịch vụ do có thêm túi tiền vật liệu đầu vào để chế tạo sản phẩm.

Trong khi, giá vốn hàng bán của mỗi công ty khác biệt còn đổi khác phụ thuộc vào những lao lý không giống nhau theo HĐ với nhà sản xuất.

2. Giá vốn sinh ra để gia công gì?

Thị Trường luôn biến động, không phải khi nào nhà bán sản phẩm cũng nhập đc hàng với giá ổn định. Rất có thể nay bạn nhập lô 30 áo phông nam cổ tròn – trắng với giá 50K/chiếc. Hàng hot bán dễ quá, 2 ngày sau bạn nhập thêm lô 50 cái. Nhưng hàng khan hiếm, nhà sản xuất nâng giá lên 60K/chiếc. Thôi đồng ý đau thương vậy, dù sao hàng đang hot bán vẫn có lời mà. Giá nhập cứ biến thiên như vậy cho những lần nhập tiếp sau.

3. Cách tính giá vốn hàng bán

3.1. Cách thức tính giá vốn hàng bán FIFO (Nhập trước xuất trước)

Cách tính giá vốn hàng bán này ý là nhập trước thì xuất trước. Phương thức tính giá vốn FIFO chỉ hợp với những món đồ có hạn dùng, hoặc những siêu thị điện máy, laptop, điện thoại cảm ứng thông minh hay được dùng. Trong mô hình nhỏ lẻ tạp hóa rất hiếm sử dụng, vì việc tính toán dữ liệu rắc rối & phức hợp.

Khi giá tăng, kết quả theo phương thức FIFO, giá vốn hàng bán thấp hơn. Điều ấy trong điều kiện lạm phát, làm tăng thu nhập ròng & tác dụng là mức đóng thuế TNDN cao hơn.

3.2. Công thức tính giá vốn hàng bán LIFO (Nhập sau xuất trước)

Cách tính giá vốn hàng bán LIFO (nhập sau xuất trước) ngày nay rất ít khi đc sử dụng, giờ chỉ từ 2 nước là Mỹ and Nhật chấp nhận cách tính này. Tuy nhiên, công hội chuẩn chỉnh mực kế toán quốc tế (IASB) tại Mỹ chúng ta lại từ chối vì cho rằng phương thức tính giá vốn hàng bán như bên trên thiếu sự đúng đắn.

Một điểm yếu kém rất ví dụ trong cách tính giá vốn hàng bán LIFO là định giá hàng tồn kho không bình an, trong trường hợp hàng tồn kho là dòng sản phẩm cũ and có giá trị lạc hậu với giá hiện hành.

3.3. Thủ thuật tính giá vốn hàng bán Bình quân gia quyền

phương thức tính giá vốn hàng bán này gọi là Bình quân gia quyền, hiện đang đc ứng dụng quản lý bán sản phẩm Sapo sử dụng để đo lường và tính toán giá trị hàng tồn kho. Nhiều nơi khác, công thức tính giá vốn hàng bán này còn có tên thường gọi Bình quân Di Động, hay Bình Quân Liên Hoàn… and đây cũng là cách thức tính giá vốn hàng bán thịnh hành nhất mà những phần mềm tân tiến thời buổi này đang áp dụng.

Theo cách thức tính giá vốn hàng bán này, mỗi lần nhập hàng thì giá vốn sẽ đc tính lại theo công thức:

MAC = ( A + B ) / C

Với :

MAC : Giá vốn của dòng sản phẩm tính theo bình quân tức thời

A : giá trị kho cho đến thời điểm bây giờ trước nhập = Tồn kho trước nhập * giá MAC trước nhập

B : giá trị kho nhập mới = Tồn nhập mới * giá nhập kho đã phân bổ Chi phí

C : Tổng tồn = Tồn trước nhập + tồn sau nhập

Với cách thức tính giá vốn hàng bán này, cần đảm bảo an toàn thông tin số hàng tồn kho của bạn phải đúng mực ấn tượng. Bởi khi số lượng hàng tồn sai, sẽ dẫn đến cả tử số và mẫu số đều sai. Giá vốn bán sản phẩm sai thì sẽ không hề tính lãi gộp and trị giá tồn kho đúng được.

4. Nguyên Nhân giá vốn bị sai & cách giải quyết

Như đã nói, khi số lượng tồn kho sai sẽ dẫn đến việc hạch toán giá vốn hàng bán sai. Thông thường, có 2 Tại Sao chính sau:

tiến hành sai công đoạn bán hàng âm

Sai công đoạn trả hàng nhà cung cấp

họ sẽ đi nghiên cứu từng Tại Sao, Vì Sao nó lại khiến cho việc hạch toán giá vốn hàng bán bị rơi lệch, dẫn đến thống kê giá trị hàng tồn kho & lãi lỗ bị sai.

Theo đúng nguyên lý, sau khi nhập hàng về, bạn cần nhập kho rất đầy đủ từng model vào ứng dụng quản lý bán hàng, tiếp nối mới được xuất bán. Nếu sai nghiệp vụ, dữ liệu dĩ nhiên sẽ sai cục bộ. Tiến hành sai công đoạn kho thường mắc phải phổ biến là bán sản phẩm âm & Trả hàng nhà sản xuất

Khi phần mềm bán sản phẩm được cho phép bán âm (nghĩa là chất nhận được bán trước & nhập kho sau để bù con số tồn kho âm). Tình trạng này thường xảy ra với các sản phẩm đang HOT, chủ siêu thị nhập về không kịp lưu kho mà đã bày bán ngay trên kệ, hoặc trả hàng cho khách ngay tại quầy. Đến cuối buổi hoặc thậm chí để tới tận ngày hôm sau mới nhập hàng vào kho, hoặc người bạn quên nhập kho luôn….

Trong tình huống đó, tại thời điểm xuất hàng, giá vốn hàng bán bằng 0 hoặc đang bị rơi lệch, dẫn đến tính lãi gộp hàng bán không đúng. Khi giá vốn bán hàng trong kho bị đội lên rất cao, lãi lỗ & doanh thu cửa hàng bị sẽ không còn đúng với thực tế.

dòng sản phẩm A trong kho đang tồn là 0, MAC = 100.000 VNĐđịnh dạng Khách bán âm 10 dòng sản phẩm A, giờ đây tồn A = -10, MAC = 100.000đKhách nhập 20 dòng sản phẩm A, giá nhập = 150.000đbây giờ theo phương thức tính giá vốn:MAC = (-10 *100.000 + 20*150.000) / 10 = 200.000đtiếp đến khi khách hàng bán hàng, lãi lỗ sẽ được tính dựa trên MAC = 200.000đ.

Nếu tính như vậy sẽ làm giảm lãi thực tế của khách hàng đi không ít.

Hướng xử lý

bên trên ứng dụng Sapo, công thức tính giá vốn hàng bán khi kho âm luôn luôn get giá nhập mới, khi kho dương quay về thì lần nhập tiếp theo sẽ tính theo cách thức trung bình

ví dụ 1: Kho đang có số lượng (Q) : -6 giá vốn (M): 10k sau thời điểm nhập thêm 2 với giá 8k thì Q: -4 M: 8k (lấy giá nhập mới) sau khoản thời gian nhập thêm 4 với giá 7k thì Q: 0 M: 7k (lấy giá nhập mới) sau khoản thời gian nhập thêm 2 với giá 10k thì Q: 2 M: 10k (tính theo công thức) cụ thể 2: Kho đang có con số (Q) : -6 giá vốn (M): 10k sau thời điểm nhập thêm 7 với giá 7k thì Q: 1 M: 7k (lấy giá nhập mới) sau khoản thời gian nhập thêm 2 với giá 10 thì Q: 3 M: 9k (tính theo công thức)

Sai quy trình trả hàng nhà sản xuất

Lỗi sai lệch giá vốn xảy ra khi trả hàng một trong những phần hàng mua từ nhà sản xuất sau thời điểm đã bán sản phẩm bên trên phần sót lại. Theo nguyên lý kế toán, khi trả hàng nhà sản xuất, người kế toán kho cần vào hạch toán giá vốn hàng bán lại, nhưng còn nếu không triển khai thao tác này giá vốn sẽ không đúng chuẩn nữa.

Ví dụ:

sản phẩm A trong kho đang tồn 10, MAC = 100.000đ

Nhập 10 dòng sản phẩm A với giá nhập kho = 200.000đ, lúc này tồn = 20, MAC = (10 * 100.000 + 10 * 200.000) /(10 + 10 ) = 150.000đ

Trả cho đơn nhập loại số 2 , 5 dòng sản phẩm, MAC = 150.000đ

bây giờ nếu bạn bán tiếp, thì giá vốn bán hàng ghi nhận vẫn là 150.000đ. Lãi lỗ của của hàng tính tiếp sẽ không còn chuẩn chỉnh.

Hướng giải quyết và xử lý

phần mềm Sapo sẽ tự động hóa tính lại giá vốn bán sản phẩm khi trả hàng nhà sản xuất, coi trị giá trả hàng thuộc vào khoản ” giá trị hàng mua trả lại, ưu đãi giảm giá ” thuộc nhóm chứng từ điều chỉnh giảm khi hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân

Thủ thuật hạch toán giá vốn hàng bán khi trả hàng :

MAC = ( A – B ) / C

Với :

A = trị giá kho trước trả = số lượng kho trước trả * Giá vốn trước trả

B = giá trị hàng mua trả lại = số lượng trả * Tiền hàng hoàn lại với mỗi sản phẩm ( không tính thuế và phụ phí vào giá trị trả )

C = ( Tồn kho trước trả – con số trả)

Nguồn: Sapo

Giá Vốn Hàng Bán Là Gì? Cách Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào?

Giá vốn hàng tại điểm mua hàng hóa hay còn gọi là giá trị mua thực tế.

Đối với các công ty thương mại, giá vốn hàng bán là tổng các chi phí để hàng có mặt tại kho gồm giá mua từ nhà cung cấp, bảo hiểm, VAT, phí vận chuyển,…

Đối với các công ty sản xuất, tổng chi phí sẽ nhiều hơn vì đầu vào chỉ là nguyên liệu tạo thành phẩm.

Giá vốn hàng bán còn thay đổi phụ thuộc vào các quy định theo hợp đồng với bên cung cấp. Do một số nhà cung cấp sẽ cộng các khoản phí như vận chuyển, thuế, bảo hiểm,… vào giá bán hàng.

Cách tính giá vốn hàng bán

Mỗi doanh nghiệp có đặc thù khác nhau nên cách tính giá vốn hàng bán cũng khác nhau. Để tính chính xác trị giá vốn bán hàng cần đi vào chi tiết từng loại hình doanh nghiệp.

Giá trị mua nguyên liệu thực tế gồm phí vận chuyển, phí nhân công, hao hụt, và nhiều chi phí bằng tiền khác.

Phí vận chuyển chế phẩm gồm phí nhập kho và phí sản xuất tại công đoạn phân bổ tiếp theo của chế phẩm.

Giá của thành phẩm là tất cả chi phí khi kết thúc quá trình sản xuất. Nó bao gồm chi phí từ các kho giữ thành phẩm đầu kỳ và sản xuất trong kỳ.

Doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất chính là thành phẩm của doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại dịch vụ là nhiệm vụ cuối cùng của quá trình lưu thông hàng hóa.

Vì vậy, cách tính giá vốn hàng bán của doanh nghiệp thương mại dịch vụ có phần đơn giản hơn so với doanh nghiệp sản xuất. Toàn bộ chi phí mới khi nhập kho hàng hóa được đưa vào giá thành phẩm. Khi tiêu thụ hàng hóa sẽ đưa từng phần giá thành sẽ được đưa vào theo quy định của doanh nghiệp.

Giá vốn hàng bán là một trong những khoản chi phí lớn nhất trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần nắm vững được các yếu tố hình thành giá vốn để có sự quản lý chặt chẽ và hiệu quả nhất.

Phần mềm quản lý bán hàng chúng tôi giúp quản lý giá vốn, giá bán lẻ giá sỉ một cách hiệu quả, rỏ ràng.

Bạn đang xem bài viết Khái Niệm Kế Toán Giá Vốn Hàng Bán trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!