Xem Nhiều 6/2023 #️ Law Of Gravitation: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples # Top 8 Trend | Tvzoneplus.com

Xem Nhiều 6/2023 # Law Of Gravitation: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Law Of Gravitation: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples mới nhất trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

I mean, now I’m doomed to a life of gravitating to safe boring guys that I don’t really love.

Ý tôi là, bây giờ tôi phải chịu một cuộc sống hấp dẫn với những kẻ nhàm chán an toàn mà tôi không thực sự yêu thích.

Copy Report an error

You just… polarize opinion with the bulk of it gravitating to this pole here.

Bạn chỉ … phân cực ý kiến ​​với phần lớn của nó hấp dẫn đến cực này ở đây.

Copy Report an error

For gravitating systems the exponent n equals −1, giving Lagrange’s identity.

Đối với hệ thống hấp dẫn, số mũ n bằng −1, cho biết nhận dạng của Lagrange.

Copy Report an error

This general result is useful for complex gravitating systems such as solar systems or galaxies.

Kết quả chung này rất hữu ích cho các hệ thống hấp dẫn phức tạp như hệ mặt trời hoặc thiên hà.

Copy Report an error

But as Allan Chapman observes, Hooke “developed many of the components of gravitation theory before Newton.”.

Nhưng như Allan Chapman quan sát, Hooke “đã phát triển nhiều thành phần của lý thuyết hấp dẫn trước Newton.”.

Copy Report an error

Dr. Martin Bojowald is a Professor of Physics at the institute for Gravitation and the Cosmos at Penn State.

Tiến sĩ Martin Bojowald là giáo sư vật lý tại viện trọng lực và vũ trụ tại bang Pennsylvania.

Copy Report an error

We are, eh? How? I thought. Everybody does business with Authority for same reason everybody does business with Law of Gravitation . Going to change that, too?

Chúng tôi, eh? Làm thế nào? Tôi nghĩ. Mọi người đều làm việc với chính quyền vì lý do tương tự mọi người đều kinh doanh với Luật hấp dẫn.

Copy Report an error

Last night I read your thesises about gravitation

Tối qua, tôi đã đọc luận án của bạn về lực hấp dẫn.

Copy Report an error

Newton’s greatest discovery is the law of gravitation .

Khám phá vĩ đại nhất của Newton là định luật hấp dẫn.

Copy Report an error

Newton was making his discoveries about optics and gravitation .

Newton đã thực hiện những khám phá của mình về quang học và trọng lực.

Copy Report an error

Radiation, gravitation and time distortion has come back through a wormhole.

Bức xạ, trọng lực và biến dạng thời gian đã quay trở lại qua một lỗ sâu đục.

Copy Report an error

In 1915, Einstein’s general theory of relativity newly explained gravitation while precisely predicting Mercury’s orbit.

Năm 1915, thuyết tương đối rộng của Einstein mới giải thích được lực hấp dẫn trong khi dự đoán chính xác quỹ đạo của sao Thủy.

Copy Report an error

Gauge theories are also important in explaining gravitation in the theory of general relativity.

lý thuyết đo cũng rất quan trọng trong việc giải thích lực hấp dẫn trong lý thuyết tương đối rộng.

Copy Report an error

Sir Isaac Newton developed further ties between physics and astronomy through his law of universal gravitation .

Ngài Isaac Newton đã phát triển thêm mối quan hệ giữa vật lý và thiên văn học thông qua định luật vạn vật hấp dẫn của ông.

Copy Report an error

As the law of gravitation , this law was suggested in 1645 by Ismael Bullialdus.

Là luật hấp dẫn, định luật này được Ismael Bullialdus đề xuất vào năm 1645.

Copy Report an error

Gravitation was the first interaction to be described mathematically.

Lực hấp dẫn là tương tác đầu tiên được mô tả bằng toán học.

Copy Report an error

Gravitation is the attraction between objects that have mass.

Lực hút là lực hút giữa các vật có khối lượng.

Copy Report an error

The long range of gravitation makes it responsible for such large – scale phenomena as the structure of galaxies and black holes and it retards the expansion of the universe.

Phạm vi hấp dẫn dài khiến nó gây ra các hiện tượng quy mô lớn như cấu trúc của các thiên hà và lỗ đen và nó làm chậm sự giãn nở của vũ trụ.

Copy Report an error

A scientific law is a concise verbal or mathematical statement of a relation that expresses a fundamental principle of some theory, such as Newton’s law of universal gravitation .

Định luật khoa học là một phát biểu ngắn gọn bằng lời nói hoặc toán học về một quan hệ thể hiện nguyên lý cơ bản của một số lý thuyết, chẳng hạn như định luật vạn vật hấp dẫn của Newton.

Copy Report an error

Newton himself often told the story that he was inspired to formulate his theory of gravitation by watching the fall of an apple from a tree.

Bản thân Newton thường kể câu chuyện rằng ông được truyền cảm hứng để hình thành lý thuyết về lực hấp dẫn của mình bằng cách xem quả táo rơi từ trên cây.

Copy Report an error

Isaac Newton publishes his first copy of the book Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, establishing the theory of gravitation and laws of motion.

Isaac Newton xuất bản bản sao đầu tiên của cuốn sách Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, thiết lập lý thuyết hấp dẫn và các định luật chuyển động.

Copy Report an error

Last time we were talking about Newton’s Law of Gravitation .

Lần trước chúng ta đã nói về Định luật hấp dẫn của Newton.

Copy Report an error

Gravitation is by far the weakest of the four interactions at the atomic scale, where electromagnetic interactions dominate.

Cho đến nay, lực hấp dẫn là tương tác yếu nhất trong bốn tương tác ở quy mô nguyên tử, nơi tương tác điện từ chiếm ưu thế.

Copy Report an error

Newton’s law of universal gravitation can be written as a vector equation to account for the direction of the gravitational force as well as its magnitude.

Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton có thể được viết dưới dạng phương trình véc tơ để tính hướng của lực hấp dẫn cũng như độ lớn của nó.

Copy Report an error

Gravitational molecular degeneration are decreasing but outside acceptable parameters.

Sự thoái hóa phân tử hấp dẫn đang giảm nhưng nằm ngoài các thông số chấp nhận được.

Copy Report an error

For the last 40 years his research has focused on the dynamics of electrically charged plasma as a source of energy and gravitational fields.

Trong 40 năm qua, nghiên cứu của ông đã tập trung vào động lực học của plasma tích điện như một nguồn năng lượng và trường hấp dẫn.

Copy Report an error

The gravitational dance between the clouds and the Milky Way has likely be going on for billions years.

Vũ điệu hấp dẫn giữa các đám mây và Dải Ngân hà có thể đã diễn ra trong hàng tỷ năm.

Copy Report an error

It adds: “ Gravitational force seems to travel across empty space instantly, without any obvious means of doing so.

Nó cho biết thêm: “Lực hấp dẫn dường như di chuyển qua không gian trống ngay lập tức, mà không có bất kỳ phương tiện rõ ràng nào làm như vậy.

Copy Report an error

Tides are caused by gravitational pull of the moon and the sun.

Thủy triều được gây ra bởi lực hút của mặt trăng và mặt trời.

Copy Report an error

Europe’s VIRGO detector has detected gravitational waves for the first time.

Máy dò VIRGO của châu Âu lần đầu tiên đã phát hiện ra sóng hấp dẫn.

Copy Report an error

The observation of gravitational waves will start a new phase in the study of the universe.

Việc quan sát sóng hấp dẫn sẽ bắt đầu một giai đoạn mới trong nghiên cứu vũ trụ.

Copy Report an error

The gravitational waves were generated by the merger of two black holes.

Các sóng hấp dẫn được tạo ra bởi sự hợp nhất của hai lỗ đen.

Copy Report an error

The Laser Interferometer Space Antenna (LISA) is a space mission that will be able to detect gravitational waves.

Ăng – ten không gian giao thoa kế Laser (LISA) là một sứ mệnh không gian có thể phát hiện ra sóng hấp dẫn.

Copy Report an error

The North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves (NANOGrav) is one of the leading groups of researchers using pulsars to search for gravitational waves.

Đài quan sát Nanohertz của Bắc Mỹ về Sóng hấp dẫn (NANOGrav) là một trong những nhóm nghiên cứu hàng đầu sử dụng pulsar để tìm kiếm sóng hấp dẫn.

Copy Report an error

When galaxies collide, their central black holes tend to spiral toward each other, releasing gravitational waves in their cosmic dance.

Khi các thiên hà va chạm, các lỗ đen trung tâm của chúng có xu hướng xoắn ốc về phía nhau, giải phóng các sóng hấp dẫn trong vũ trụ của chúng.

Copy Report an error

If mass curves space, then very large masses moving quickly through space would create ripples in space. These are called gravitational waves.

Nếu khối lượng làm cong không gian, thì khối lượng rất lớn chuyển động nhanh trong không gian sẽ tạo ra các gợn sóng trong không gian. Chúng được gọi là sóng hấp dẫn.

Copy Report an error

Black holes are so dense that their gravitational pull can trap even light.

Các lỗ đen dày đặc đến mức lực hấp dẫn của chúng có thể bẫy ngay cả ánh sáng.

Copy Report an error

We think when he made his approach over the north pole, our gravitational field screwed up his telemetry.

Chúng tôi nghĩ rằng khi anh ấy tiến đến cực bắc, trường hấp dẫn của chúng tôi đã làm hỏng từ xa của anh ấy.

Copy Report an error

Gravitational waves are swells in the fabric of space – time that propagate outward, carrying energy with them.

Sóng hấp dẫn là những luồng sóng trong không gian thời gian lan truyền ra bên ngoài, mang theo năng lượng với chúng.

Copy Report an error

It was our own true superluminal flights at many times the speed of light that makes it imperative to take gravitational repulsion into account.

Đó là chuyến bay siêu âm thực sự của chính chúng ta với tốc độ ánh sáng gấp nhiều lần khiến nó bắt buộc phải tính đến lực đẩy hấp dẫn.

Copy Report an error

The mines have sophisticated engines that are unaffected by gravitational conditions.

Các mỏ có động cơ tinh vi không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện hấp dẫn.

Copy Report an error

The velocity of a tsunami equals the square root of gravitational acceleration times the depth of the water.

Vận tốc của sóng thần bằng căn bậc hai của gia tốc trọng trường nhân với độ sâu của nước.

Copy Report an error

Similarly, Levin said, gravitational – wave detections might possibly reveal that “the universe is full of dark stuff that we simply can’t detect in a telescope.”

Tương tự như vậy, Levin cho biết, các phát hiện sóng hấp dẫn có thể có thể tiết lộ rằng vũ trụ của vũ trụ chứa đầy những thứ tối tăm mà chúng ta đơn giản không thể phát hiện được trong kính viễn vọng.

Copy Report an error

VA squared equals G0, times R0 squared divided by RA times 2RP divided by RA plus RP where G0 is equal to the surface gravitational acceleration…

Bình phương VA bằng G0, số lần bình phương R0 chia cho RA lần 2RP chia cho RA cộng với RP trong đó G0 bằng với gia tốc trọng trường bề mặt …

Copy Report an error

For I must admit, sir, that this gravitational weakness of which I spoke is, in our cases, very real.

Vì tôi phải thừa nhận, thưa ông, rằng điểm yếu hấp dẫn mà tôi đã nói là, trong trường hợp của chúng tôi, là rất thật.

Copy Report an error

Gravitational and time distortions were translated through the gate, which you had been unable to disengage.

Biến dạng hấp dẫn và thời gian đã được dịch qua cổng, mà bạn đã không thể buông tha.

Copy Report an error

This bright ring reveals the black hole’s event horizon, where the gravitational pull becomes so great that not even light can escape.

Vòng sáng này cho thấy chân trời sự kiện của lỗ đen, nơi lực hấp dẫn trở nên lớn đến mức thậm chí ánh sáng không thể thoát ra.

Copy Report an error

LISA will look for gravitational waves from stars and black holes.

LISA sẽ tìm kiếm sóng hấp dẫn từ các ngôi sao và lỗ đen.

Copy Report an error

It is primarily concerned with positioning within the temporally varying gravitational field.

Copy Report an error

Gravitational work is defined by force measured in the surroundings’ gravitational field.

Công của trọng trường được xác định bằng lực đo được trong trường hấp dẫn của môi trường xung quanh.

Copy Report an error

The gravitational constant appears in the Einstein field equations of general relativity,.

Hằng số hấp dẫn xuất hiện trong các phương trình trường Einstein của thuyết tương đối rộng ,.

Copy Report an error

The equivalence between inertia and gravity cannot explain tidal effects – it cannot explain variations in the gravitational field.

Sự tương đương giữa quán tính và lực hấp dẫn không thể giải thích các hiệu ứng thủy triều – nó không thể giải thích các biến thể trong trường hấp dẫn.

Copy Report an error

According to general relativity, the gravitational collapse of a sufficiently compact mass forms a singular black hole.

Theo thuyết tương đối rộng, sự sụp đổ hấp dẫn của một khối lượng đủ nhỏ tạo thành một lỗ đen kỳ dị.

Copy Report an error

Gravitational potential energy is a form of energy used in gliders, skis, bobsleds and numerous other vehicles that go down hill.

năng hấp dẫn là một dạng năng lượng được sử dụng trong tàu lượn, ván trượt, xe trượt tuyết và nhiều phương tiện khác. đi xuống đồi.

Copy Report an error

Linear accelerometers measure non – gravitational accelerations of the vehicle.

Máy đo gia tốc tuyến tính đo gia tốc phi trọng trường của xe.

Copy Report an error

The ratio of electrostatic to gravitational forces between two particles will be proportional to the product of their charge – to – mass ratios.

Tỷ số giữa lực tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa hai hạt sẽ tỷ lệ với tích của tỷ số điện tích trên khối lượng của chúng.

Copy Report an error

It applies not only to the classical mechanics of a single particle, but also to classical fields such as the electromagnetic and gravitational fields.

Nó không chỉ áp dụng cho cơ học cổ điển của một hạt đơn lẻ, mà còn áp dụng cho các trường cổ điển như trường điện từ và trường hấp dẫn.

Copy Report an error

In general relativity, the equivalence principle is the equivalence of gravitational and inertial mass.

Trong thuyết tương đối rộng, nguyên lý tương đương là sự tương đương của khối lượng hấp dẫn và quán tính.

Copy Report an error

NASA’s Apollo 8 mission becomes the first human spaceflight mission to enter the gravitational influence of another celestial body and to orbit it.

Sứ mệnh Apollo 8 của NASA trở thành sứ mệnh bay vào vũ trụ đầu tiên của con người đi vào vùng ảnh hưởng hấp dẫn của một thiên thể khác và quay quanh nó.

Copy Report an error

The equivalence between gravitational and inertial effects does not constitute a complete theory of gravity.

Sự tương đương giữa hiệu ứng hấp dẫn và quán tính không tạo thành một lý thuyết hoàn chỉnh về lực hấp dẫn.

Copy Report an error

The gravitational constant is a physical constant that is difficult to measure with high accuracy.

Hằng số hấp dẫn là một hằng số vật lý khó đo với độ chính xác cao.

Copy Report an error

Indirect evidence for dark matter comes from its gravitational influence on other matter, as no dark matter particles have been observed in laboratories.

Bằng chứng gián tiếp về vật chất tối đến từ ảnh hưởng hấp dẫn của nó đối với vật chất khác, vì không có hạt vật chất tối nào được quan sát thấy trong các phòng thí nghiệm.

Copy Report an error

One study suggests that objects above 10 MJup formed through gravitational instability and should not be thought of as planets.

Một nghiên cứu cho rằng các vật thể trên 10 MJup được hình thành thông qua sự bất ổn định của trọng trường và không nên được coi là hành tinh.

Copy Report an error

Precession and nutation are caused principally by the gravitational forces of the Moon and Sun acting upon the non – spherical figure of the Earth.

Phép tuế sai và sự bẻ cong chủ yếu là do lực hấp dẫn của Mặt trăng và Mặt trời tác động lên hình không cầu của Trái đất.

Copy Report an error

In the theory of general relativity, there is time dilation within a gravitational well.

Trong lý thuyết tương đối rộng, có sự giãn nở thời gian trong một giếng hấp dẫn.

Copy Report an error

In Newton’s description of gravity, the gravitational force is caused by matter.

Trong mô tả của Newton về lực hấp dẫn, lực hấp dẫn là do vật chất gây ra.

Copy Report an error

The first direct measurement of gravitational attraction between two bodies in the laboratory was performed in 1798, seventy – one years after Newton’s death, by Henry Cavendish.

Phép đo trực tiếp đầu tiên về lực hấp dẫn giữa hai vật thể trong phòng thí nghiệm được Henry Cavendish thực hiện vào năm 1798, 71 năm sau cái chết của Newton.

Copy Report an error

In August 2017, a neutron star collision that occurred in the galaxy NGC 4993 produced the gravitational wave signal GW170817, which was observed by the LIGO/Virgo collaboration.

Vào tháng 8 năm 2017, một vụ va chạm sao neutron xảy ra trong thiên hà NGC 4993 đã tạo ra tín hiệu sóng hấp dẫn GW170817, được quan sát bởi sự hợp tác giữa LIGO / Virgo.

Copy Report an error

A 2012 study, analyzing gravitational microlensing data, estimates an average of at least 1.6 bound planets for every star in the Milky Way.

Một nghiên cứu năm 2012, phân tích dữ liệu microlensing hấp dẫn, ước tính trung bình có ít nhất 1,6 hành tinh liên kết cho mỗi ngôi sao trong Dải Ngân hà.

Copy Report an error

In classical mechanics, two or more masses always have a gravitational potential.

Trong cơ học cổ điển, hai hay nhiều khối lượng luôn có thế năng hấp dẫn.

Copy Report an error

Since light is deflected in a gravitational field, it is possible for the light of a distant object to reach an observer along two or more paths.

Vì ánh sáng bị lệch trong trường hấp dẫn, nên ánh sáng của một vật ở xa có thể tới người quan sát theo hai hoặc nhiều đường.

Copy Report an error

At the center of a black hole, as described by general relativity, may lie a gravitational singularity, a region where the spacetime curvature becomes infinite.

Tại trung tâm của một lỗ đen, như được mô tả bởi thuyết tương đối rộng, có thể nằm một điểm kỳ dị hấp dẫn, một vùng mà độ cong của không thời gian trở nên vô hạn.

Copy Report an error

The gravitational collapse of a star is a natural process that can produce a black hole.

Sự sụp đổ do trọng lực của một ngôi sao là một quá trình tự nhiên có thể tạo ra một lỗ đen.

Copy Report an error

Tyson then describes the nature of black holes, their enormous gravitational forces that can even capture light, and their discovery via X – ray sources such as Cygnus X – 1.

Sau đó, Tyson mô tả bản chất của các lỗ đen, của chúng eno lực hấp dẫn rmous thậm chí có thể thu nhận ánh sáng và khám phá của chúng thông qua các nguồn tia X như Cygnus X – 1.

Copy Report an error

Future gravitational – wave observatories might be able to detect primordial gravitational waves, relics of the early universe, up to less than a second after the Big Bang.

Các đài quan sát sóng hấp dẫn trong tương lai có thể phát hiện ra các sóng hấp dẫn nguyên thủy, di tích của vũ trụ sơ khai, chỉ chưa đầy một giây sau Vụ nổ lớn.

Copy Report an error

Stars form via the gravitational collapse of gas clouds, but smaller objects can also form via cloud – collapse.

Các ngôi sao hình thành thông qua sự sụp đổ hấp dẫn của các đám mây khí, nhưng các vật thể nhỏ hơn cũng có thể hình thành thông qua sự sụp đổ của đám mây.

Copy Report an error

Nergis Mavalvala is a Pakistani – American astrophysicist known for her role in the first observation of gravitational waves.

Nergis Mavalvala là nhà vật lý thiên văn người Mỹ gốc Pakistan được biết đến với vai trò quan sát đầu tiên của sóng hấp dẫn.

Copy Report an error

By finding the exact relationship between a body’s gravitational mass and its gravitational field, Newton provided a second method for measuring gravitational mass.

Bằng cách tìm ra mối quan hệ chính xác giữa khối lượng hấp dẫn của một cơ thể và trường hấp dẫn của nó, Newton đã đưa ra phương pháp thứ hai để đo khối lượng hấp dẫn.

Copy Report an error

In triggered star formation, one of several events might occur to compress a molecular cloud and initiate its gravitational collapse.

Trong quá trình hình thành sao được kích hoạt, một trong số các sự kiện có thể xảy ra để nén một đám mây phân tử và bắt đầu sự sụp đổ hấp dẫn của nó.

Copy Report an error

Gravitational Force: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples

Gravitational work is defined by force measured in the surroundings’ gravitational field.

Công của trọng trường được xác định bằng lực đo được trong trường hấp dẫn của môi trường xung quanh.

Copy Report an error

In Newton’s description of gravity, the gravitational force is caused by matter.

Trong mô tả của Newton về lực hấp dẫn, lực hấp dẫn là do vật chất gây ra.

Copy Report an error

In Newton’s law, it is the proportionality constant connecting the gravitational force between two bodies with the product of their masses and the inverse square of their distance.

Theo định luật Newton, nó là hằng số tỷ lệ kết nối lực hấp dẫn giữa hai vật thể với tích khối lượng của chúng và bình phương nghịch đảo khoảng cách của chúng.

Copy Report an error

There is no experiment observers can perform to distinguish whether an acceleration arises because of a gravitational force or because their reference frame is accelerating.

Không có thí nghiệm nào mà người quan sát có thể thực hiện để phân biệt gia tốc xuất hiện do lực hấp dẫn hay do hệ quy chiếu của họ đang gia tốc.

Copy Report an error

The detachment of a particle and bubble occurs when the force exerted by the surface tension is exceeded by shear forces and gravitational forces .

Sự tách rời của một hạt và bong bóng xảy ra khi lực tác động bởi sức căng bề mặt vượt quá lực cắt và lực hấp dẫn .

Copy Report an error

The gravitational force between two bodies of mass M and m separated by a distance r is given by Newton’s law.

Lực hấp dẫn giữa hai vật có khối lượng M và m cách nhau một khoảng r được cho bởi định luật Newton.

Copy Report an error

The gravitational field is a vector field that describes the gravitational force that would be applied on an object in any given point in space, per unit mass.

Trường hấp dẫn là một trường vectơ mô tả lực hấp dẫn có thể tác dụng lên một vật thể tại một điểm bất kỳ trong không gian, trên một đơn vị khối lượng.

Copy Report an error

Potential energy can be exchanged with the surroundings of the system when the surroundings impose a force field, such as gravitational or electromagnetic, on the system.

Năng lượng tiềm năng có thể được trao đổi với môi trường xung quanh của hệ thống khi môi trường xung quanh áp đặt một trường lực, chẳng hạn như lực hấp dẫn hoặc điện từ, lên hệ thống.

Copy Report an error

Newton’s law of universal gravitation can be written as a vector equation to account for the direction of the gravitational force as well as its magnitude.

Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton có thể được viết dưới dạng phương trình véc tơ để tính hướng của lực hấp dẫn cũng như độ lớn của nó.

Copy Report an error

Since the floating hydrometer is in static equilibrium, the downward gravitational force acting upon it must exactly balance the upward buoyancy force .

Vì tỷ trọng kế nổi ở trạng thái cân bằng tĩnh, lực hấp dẫn hướng xuống tác động lên nó phải cân bằng chính xác với lực nổi hướng lên.

Copy Report an error

What Is Ad Hoc Reporting And Analysis? Meaning &Amp; Examples

With the rate of available data growing exponentially, it’s crucial to work with the right online reporting tools to not only segment, curate, and analyze large data sets but also uncover answers to new questions that you didn’t even know existed. And when it comes to finding actionable answers to specific questions, ad hoc analysis and reporting are essential. We will explain the ad hoc reporting meaning, benefits, uses in the real world, but first, let’s start with the ad hoc reporting definition.

What Is Ad Hoc Reporting?

Ad hoc reporting, also known as one-time ad hoc reports, helps its users to answer critical business questions immediately by creating an autonomous report, without the need to wait for standard analysis with the help of real-time data and dynamic dashboards.

Working alongside recurring or ongoing (daily, weekly, or monthly) data reports, ad hoc reporting forms a vital part of any business, brand, or organization’s growth and sustainability by offering a level of insight that adds an extra layer of substance and success to the data driven decision making process.

While these reports are typically developed using SQL (structured query language) by an IT department which can take several days, there are tools and platforms that allow non-technical business users access to these most precious insights, simply using a SQL report generator. And this lies in the essence of the ad hoc reporting definition; providing quick reports for single-use, without generating complicated SQL queries.

Moreover, a host of ad hoc analysis or reporting platforms boast integrated online data visualization tools to help enhance the data exploration process. This reduces the reliance on software developers or IT personnel for simple analysis and reporting.

After explaining the ad hoc reports meaning, we will now take a closer look at the analysis part in more detail.

What Is Ad Hoc Analysis?

Ad hoc analysis is a business intelligence (BI) procedure that serves to provide answers to specific, standalone business challenges or questions using available data from various sources and it’s created on the spot, as needed, without involving the IT department.

With ad hoc analysis, users often create a report that does not currently exist or drill deeper into an existing dashboard report to achieve a deeper level of insight that ultimately benefits the ongoing success and sustainability of the organization.

Ad hoc data analysis is the discoveries and subsequent action a user takes as a result of exploring, examining, and drawing tangible conclusions from an ad hoc report.

Typically, ad hoc data analysis involves discovering, presenting, and actioning information for a smaller, more niche audience and is slightly more visual than a standard static report. Now that you know the ad hoc analysis meaning, it is time to look into the benefits, and afterward, real-world and practical examples.

“Without big data, you are blind and deaf and in the middle of a freeway.” – Geoffrey Moore

The Benefits Of Ad Hoc Reporting And Analysis

Now that we’ve asked the question, ‘what is an ad hoc report?,’ explained the ad hoc reporting meaning, let’s look at the clear-cut benefits of using these types of data reports:

1. Reduces the IT workload:

The self-service nature of ad hoc reporting catalyzes the report creation process by allowing end-users to work with customized reports on niche areas of the business without relying on the technical assistance of developers. This saves time and costs while minimizing any potential interdepartmental roadblocks.

2. Easy to use:

As ad hoc data analysis platforms or dashboards are intuitive and visual by nature, uncovering the right answers to the right questions is simpler than ever before, allowing users to make decisions and roll out initiatives that help improve their business without the need for wading through daunted streams of data.

3. Ensures flexibility within the constantly changing business environment:

Ad hoc data analysis offers an interactive reporting experience, empowering end-users to make modifications or additions in real-time. As report elements are picked individually, users can ask questions and make customizations that suit their needs and goals. It is of utmost importance to answer business questions as quickly as possible, and one of the benefits of ad hoc reporting provides just that – the possibility to follow the ever-changing business environment, as the business moment requires and continually evolves.

4. Saves time and costs:

Modern ad hoc reporting tools are designed to save countless hours since their interface is designed to be simple, yet powerful. The intuitive nature helps users to create interactive visuals without the need to wait for a professional analyst or, as mentioned, the IT department. This self-service BI nature that enables a data-driven system completely in control by the user, ultimately, saves countless working hours and costs since users don’t have to wait for reports and build as many types of ad hoc reports as needed.

Ad Hoc Analysis Examples – The Real World

There’s no doubt about it: ad hoc data analysis offers a wealth of value to businesses across industries and sectors. To demonstrate the potential of ad hoc analysis, let’s delve deeper into the practical applications of this invaluable data-driven initiative in the business world.

An additional ad hoc reporting example can be focused on chúng tôi its very nature, the financial industry (or the financial departments) is rife with facts, figures, financial KPIs, metrics, and data. Ad hoc data analysis has offered businesses the means to drill down deep into very concentrated segments of data – or business aims – gaining the ability to spot trends that will provide the best return on investment (ROI).

In essence, you build ad hoc financial reports whenever you need to gain a deeper understanding of your financial data. For example, at the end of the month, you need to find out how much revenue you have left after deducting your direct costs. Essentially, you (or a stakeholder) want to know your gross profit margin asap.

While these are the primary industries that benefit from ad hoc data analysis, regardless of your sector, by utilizing reports like this alongside interactive business intelligence dashboards, you will see notable improvements in key areas of your business.

Another ad hoc reporting example we can focus on is healthcare.A physician may not know how to build an HTML report or run a SQL query, but a reporting tool can easily generate data that are needed quickly, and only once – a blood test report, for example, or how many people were admitted to the ER on a specific day/week.

Ad hoc analysis has served to revolutionize the healthcare sector. Utilizing a healthcare analytics software by providing greater data visibility and improving accuracy while helping senior stakeholders in such institutions make swift and accurate decisions that ultimately save lives, improves operational efficiencies, and decrease mortality rates.

Governmental entities deal with a wealth of critical information, insights, and decisions that ultimately affect a lot of people. By gaining the ability to hone in on very specific tasks or challenges and reach the level of insight needed to make accurate, prosperous decisions while automating once manual data gathering tasks, governmental bodies across the globe enjoy improved public fund allocation while boosting productivity. A testament to the power of ad hoc analysis.

Running personalized, quick, and accurate recruiting reports is of utmost importance in our competitive business environment. Using an ad hoc reports example from HR, companies have the chance to spot deficiencies within their human resources management and improve employee satisfaction levels, which is critical considering the lack of talents across industries.

Ad hoc data analysis proves particularly effective in loss prevention in the retail sector. Through store-specific retail analytics report, tailored to particular areas of loss prevention, such as shoplifting or employee theft, a host of notable retailers have been able to track inventories and spot trends that have saved them a great deal of money (and time) in the long run.

The educational sector is vital to the future of our society, and ad hoc data analysis has played a significant role by streamlining a host of processes through focused data and analytical reporting. It also facilitates the sharing of information between departments to help engage students on a deeper, more personal level. This level of initiative results in improved success for faculty, students, and in turn – the economy.

What are ad hoc reports bringing to the table is simple: efficient decentralization of data management and transferring the analytical processes directly to the end-user. While there are numerous data analysis methods you can utilize, an ad hoc reporting system will enable you to perform analyses on the spot and immediately answer the question you have asked. This is not only critical in business intelligence but, as we have seen, in other areas such as education or government services.

Since we expounded on the ad hoc report definition, provided examples, and examined the most prominent benefits, now we will focus on what to look for in such tools in order to generate maximum business value.

What To Look For In Ad Hoc Reporting Tools?

2. Access to numerous data sources

By having access to different data sources in one single place, a report can easily answer current and upcoming business questions with every piece of data a company has. With solid ad hoc reporting software, it’s possible to apply controls to specific dashboards by adding elements like screen filters, sliders, conditional formatting for filtering, and link reporting dashboards for direct comparison. That way all data can be easily accessed and managed.

6. Numerous sharing options

One of the goals of business intelligence and ad hoc reporting is to simplify the decision-making processes while enabling a collaborative culture between colleagues and departments. The creation of reports is fairly easy but the sharing process should be as well. Professional business reporting software will cover multiple sharing options:

sharing through e-mails immediately or with a specified time interval

viewer area that enables external parties to manipulate the dashboard based on filters you have assigned

public URL will enable you to send a simple link

an embedded dashboard that you can insert within an application or website, e.g.

“He who would search for pearls must dive below.” – John Dryden

Ad Hoc Reporting Tool Example

It’s clear that ad hoc reporting offers a host of benefits to the ongoing success and growth of any ambitious modern business. And when it comes to an ad hoc reporting software that offers freedom, flexibility, and usability while helping answer critical questions both swiftly and accurately, datapine’s data visualization and reporting tool ticks all the boxes.

For reporting on the go, our tools, applications, and dashboards also allow you to monitor data and generate fresh insights any time, anywhere with your web browser or tablet, safe in the knowledge that your data privacy and security are being preserved to the highest standards.

To discover more about our tools, solutions, and services, explore our business intelligence features page.

If you want to delve deeper into the power of superior data analysis, then our completely free 14-day trial will help you to start your journey towards data-driven enlightenment!

Payment For Order Flow (Pfof) Definition

What Is Payment for Order Flow (PFOF)?

Payment for order flow (PFOF) is the compensation and benefit a brokerage firm receives for directing orders to different parties for trade execution. The brokerage firm receives a small payment, usually fractions of a penny per share, as compensation for directing the order to a particular market maker.

For options trades, the market is dominated by market makers since each optionable stock could have thousands of possible contracts in existence. Payment for order flow is basically ubiquitous for options transactions and averages less than $0.50 per contract traded.  

Key Takeaways

Payment for order flow (PFOF) is the compensation a broker receives for routing trades for trade execution.

“Payment for order flow is a method of transferring some of the trading profits from market making to the brokers that route customer orders to specialists for execution,” said the SEC in a study.

PFOF has been criticized by some as creating unfair or opportunistic conditions at the expense of retail traders and investors

Understanding Payment for Order Flow

Equity and options trading has become increasingly complex with the proliferation of exchanges and electronic communication networks (ECNs). Ironically, payment for order flow is a practice pioneered by Bernard Madoff — the same Madoff of Ponzi scheme notoriety.

The Securities and Exchange Commission (SEC) said, in a special study on PFOF published in December 2000, “Payment for order flow is a method of transferring some of the trading profits from market making to the brokers that route customer orders to specialists for execution.” 

Breaking Down Payment For Order Flow

In a particular payment for order flow scenario, a broker is receiving fees from a third party, at times without a client’s knowledge. This naturally invites conflicts of interest and subsequent criticism of this practice. Today, the SEC requires brokers to disclose their policies surrounding this practice, and publish reports that disclose their financial relationships with market makers, as mandated in 2005’s Regulation NMS. Your brokerage firm is required by the SEC to inform you if it receives payment for sending your orders to specific parties. It must do this when you first open your account as well as on an annual basis. The firm must also disclose every order in which it receives payment. Brokerage customers can request payment data from their brokers on specific transactions, though the response usually takes weeks. 

The cost savings from payment for order flow arrangements shouldn’t be overlooked. Smaller brokerage firms, which can’t handle thousands of orders, can benefit from routing orders through market makers and receiving compensation. This allows them to send off their orders to another firm to be bundled with other orders to be executed and can help brokerage firms keep their costs low. The market maker or exchange benefits from the additional share volume it handles, so it compensates brokerage firms for directing traffic. Investors, particularly retail investors, who often lack bargaining power, can possibly benefit from the competition to fill their order requests. However, as with any gray area, arrangements to steer the business in one direction invite improprieties, which can chip away at investor confidence in financial markets and their players.

Criticism of Payment for Order Flow 

Part of the decision permitting the practice to continue is the possibility of exchanges developing monopoly power, so the SEC permitted payment for order flow to continue just to enhance competition. There was also some confusion over what would happen to trades should the practice be outlawed. The SEC decided to require brokers to disclose their financial arrangements with market makers. The SEC has trained an eagle eye on the practice ever since. 

Payment For Order Flow Changes in 2020 

If you dig around a broker’s website, you may find two reports, labeled Rule 605 and Rule 606, which display execution quality and payment for order flow statistics. These reports can be nearly impossible to find in spite of the fact that the SEC requires broker-dealers to make them available to investors. The SEC mandated these reports in 2005, though the format and reporting requirements have changed over the years with the most recent updates made in 2018. A group of brokers and market makers created a working group with the Financial Information Forum (FIF) that attempted to standardize reporting of order execution quality that has dwindled to just a single retail brokerage (Fidelity) and a single market maker (Two Sigma Securities). FIF notes that the 605/606 reports “do not provide the level of information that allows a retail investor to gauge how well a broker-dealer typically fills a retail order when compared to the ‘national best bid or offer’ (NBBO) at the time the order was received by the executing broker-dealer.”

Rule 606 reporting was changed in the first quarter of 2020, requiring brokers to provide net payments received each month from market makers for trades executed in S&P 500 and non-S&P 500 equity trades, as well as options trades. Brokers must also disclose the rate of payment for order flow received per 100 shares by order type (market orders, marketable limit orders, non-marketable limit orders, and other orders). 

Richard Repetto, the Managing Director of Piper Sandler & Co., a New York-based investment bank, publishes a report that dives into the statistics gleaned from Rule 606 reports filed by brokers. For the second quarter of 2020, Repetto focused on four brokers: Charles Schwab, TD Ameritrade, E*TRADE, and Robinhood. Repetto reported that payment for order flow was significantly higher in the second quarter than the first due to increased trading activity and that the payment was higher for options than for equities.  

Repetto says that PFOF received showed increases across the board. Schwab continues to receive the lowest rates while TD Ameritrade and Robinhood received the highest rate for options. In addition, Robinhood received the highest rate for equities. Repetto assumes that Robinhood’s ability to charge higher PFOF is potentially reflected in the profitability of their order flow and that Robinhood receives a fixed rate per spread (vs. a fixed rate per share by the other brokers). Robinhood experienced the greatest quarter-over-quarter increase in PFOF in both equities and options of the four brokers detailed by Piper Sandler as their implied volumes increased the most as well. All four brokers saw an increase in the rates received for option PFOF. 

TD Ameritrade took the biggest income hit when cutting their trading commissions in fall 2019, and this report shows that they are apparently trying to make up that shortfall by routing orders for additional PFOF. Robinhood has refused to disclose their trading statistics using the same metrics as the rest of the industry, but they offer a vague explanation in their support articles.

The Bottom Line

With the industry-wide changes in brokers’ commission structures, offering no-commission equity (stock and exchange-traded fund) orders, payment for order flow has become a major source of revenue. For the retail investor, though, the problem with payment for order flow is that the brokerage might be routing orders to a particular market maker for their own benefit, and not in the investor’s best interest. 

Investors who trade infrequently or in very small quantities may not feel the effects of their broker’s PFOF practices. But frequent traders and those who trade larger quantities should learn more about their broker’s order routing system to make sure that they’re not losing out on price improvement due to a broker prioritizing payment for order flow. 

Bạn đang xem bài viết Law Of Gravitation: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!