Xem Nhiều 4/2023 #️ On Thi Hki De Cuong On Thi Hki20112012Ly 6 Doc # Top 13 Trend | Tvzoneplus.com

Xem Nhiều 4/2023 # On Thi Hki De Cuong On Thi Hki20112012Ly 6 Doc # Top 13 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về On Thi Hki De Cuong On Thi Hki20112012Ly 6 Doc mới nhất trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ÔN THI HỌC KÌ I

Câu 2:Dụng cụ đo thể tích chất lỏng là:

Câu 3:Đơn vị đo khối lượng thường dùng là:

Câu 4:Khi có lực tác dụng vào một vật, thì vật sẽ:

Câu 5:Lực kế là dụng cụ dùng để đo:

Câu 6:Hai lực cân bằng là hai lực:

Câu 7: Khi keùo tröïc tieáp vaät leân theo phöông thaúng ñöùng thì phaûi duøng moät löïc:

C.Ít nhaát baèng troïng löôïng cuûa vaät. D. Vöøa lôùn hôn vöøa nhoû hôn.

Caâu 8: Nhöõng duïng cuï naøo sau ñaây khoâng phaûi laø maùy cô ñôn giaûn:

A.Buùa nhoå ñinh. B.Keùo caét vaûi. C. Kìm nhoå ñinh. D. Thöôùc daây.

A.Theåû tích bình traøn . B. Theåû tích coøn laïi trong bình traøn .

C. Theåû tích bình chöùa. D. Theåû tích phaàn nöôùc töø bình traøn chaûy sang bình chöùa.

Caâu 12 : Khi duøng caân Roâ beùc van vôùi caùc quaû caân goàm: 100g, 50g, 20g, 20g, 10g vaø 5g. Haõy cho bieát GHÑ cuûa caân laø.

Trọng lực có cường độ là 1N.

Lực đàn hồi có độ lớn là 10N.

Trọng lực có cường độ là 1N và lực đàn hồi có độ lớn là 1N.

Trọng lực có cường độ là 1N và lực đàn hồi có độ lớn là 10N.

Bài 1: Thể tích của một vật rắn bất kỳ không thấm nước có thể đo được bằng cách thả chìm vật đó vào (1) .đựng trong bình chia độ (2) .. của phần chất lỏng dâng lên (3) …..thể tích của vật.

Troïng löôïng vaø troïng löôïng rieâng cuûa khoái saét.

Töø ñoù suy ra khoái löôïng rieâng cuûa khoái saét.

Baøi 10: Moät quaû caàu naëng 100g ñöôïc maéc vaøo sôïi daây vaø treo treân moät giaù ñôõ. Hoûi

Khi quaû caàu ñöùng yeân thì quaû caàu chòu taùc duïng cuûa nhöõng löïc naøo? Bieåu dieãn nhöõng löïc ñoù treân hình veõ.

Cöôøng ñoä hai löïc ñoù baèng bao nhieâu.

ÔN TẬP HỌC KÌ I

Câu 1 : Người ta dùng BCĐ dung tích 0,5 lít chứa 55 cm 3 nước để đo thể tích của hai viên đá. Sau khi thả viên 1 vào,mức chất lỏng trong BCĐ chỉ 88 cm 3 . Sau đó thả tiếp viên thứ 2 vào, mức chất lỏng trong bình chỉ 97 cm 3 . Thể tích mỗi viên đá là bao nhiêu?

lên cao theo phương thẳng đứng thì cần dùng một lực như thế nào?

a/. Tính khối lương của vật ?

a/ Xác định trọng lượng riêng của vật ?(1đ)

Câu 14 : Một cốc đựng đầy nước có tổng khối lượng là 260g. Người ta thả vào cốc một viên sỏi có khối lượng 28,8g. Sau đó đem cân thì thấy tổng khối lượng là 276,8g. Tính khối lượng riêng của hòn sỏi, biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m 3

Đề Cương Ôn Tập Văn 6 Hki De Cuong On Tap Van 6Hki Doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VĂN 6 – HKI

NĂM HỌC 2012-2013 Lớp 6a2

Truyền thuyết là gì?

Kể tên những truyền thuyết em đã được học trong chương trình Ngữ văn 6 HKI?

Tóm tắt và nêu lên nội dung ý nghĩa của mỗi truyền thuyết?

Nêu khái niệm về truyện Cổ tích?

Kể tên các truyện cổ tích em đã được học trong chương trình ngữ văn 6 HKI?

Tóm tắt các truyện cổ tích và nêu lên nội dung ý nghĩa của mỗi truyện cổ tích?

Truyện ngụ ngôn là gì? Có mấy truyện ngụ ngôn em được học? Những bài học mà em rút ra được từ những câu truyện ngụ ngôn trên?

Trình bày khái niệm về truyện cười? Nội dung ý nghĩa của truyện “Treo biển” và “Lợn cưới áo mới”.

Trình bày sự giống và khác nhau của truyện Truyền thuyết và truyện Cổ tích?

Chỉ ra sự giống và khác nhau giữa truyện Ngụ ngôn và truyện cười?

Em hãy nêu lên nội dung và nghệ thuật của tất cả các văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn 6 HKI?

Trong số các truyện Truyền thuyết trên em thích nhất truyện nào? Vì sao?

Nêu lên cảm nghĩ của em về một câu chuyện cổ tích được học mà em tâm đắc nhất?

Kể sáng tạo truyện “Con Rồng, cháu Tiên” và “Sự tích Hồ Gươm”?

Em hiểu thế nào là truyện Trung đại?

Tóm tắt truyện “Mẹ hiền dạy con”, “Con hổ có nghĩa”, “Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng”?

Nội dung ý nghĩa của các truyện Trung đại trên?

Khái niệm về Từ và cấu tạo từ của tiếng Việt? Lấy mỗi loại một vài ví dụ.

Thế nào là từ mượn? Nêu nguồn gốc và cách viết từ mượn?

Nghĩa của từ là gì? Có mấy cách giải thích nghĩa của từ? cho ví dụ cụ thể.

Trình bày khái niệm về từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ? lấy 5 ví dụ cụ thể.

Nêu lên một số lỗi dùng từ thường gặp và cách chữa lỗi?

Danh từ là gì? Có mấy loại danh từ? đặc điểm ngữ pháp của danh từ?

Trình bày hiểu biết của em về số từ và lượng từ?

Trình bày khái niệm về chỉ từ, động từ, tính từ? Đặt câu với mỗi từ loại trên?

Trình bày mô hình các cụm danh từ? Đặc điểm ngữ nghĩa và chức năng ngữ pháp của cụm danh từ? Vẽ mô hình cấu tạo cụm danh từ?

Cụm động từ là gì? Các kết hợp của cụm động từ? Chức vụ ngữ pháp và cấu tạo của cụm động từ?

Cụm tính từ là gì? Cấu tạo của cụm tính từ?

1) Trình bày các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt của văn bản:

– Thuyết minh

a. Thế nào là văn tự sự?

d. Chủ đề là gì?

đ. Dàn bài của bài văn tự sự thường có mấy phần ? chức năng của từng phần ?

– Kể chuyện dân gian.

– Kể chuyện sinh hoạt đời thường.

– Kể chuyện tưởng tượng.

n. Vai trò của tưởng tượng trong văn tự sự ?

Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Mới Ly 11 Cong Pha De Thi Hsg Ly 11 Nguyen Phu Dong Doc

Phần 1.Chuyên đề 5: SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNGA. TÓM TẮT KIẾN THỨCI. SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG1. Định nghĩa:– Sự khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng đổi phương khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.2. Định luật khúc xạ ánh sáng– Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.– Đối với một cặp môi trường trong suốt nhất định: (5.1)Hay + là chiết suất tuyệt đối của môi trường 1 và 2: là chiết suất tỉ đối của môi trường 2 đối với môi trường 1. + : môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1. + : môi trường 2 chiết quang kém môi trường 1. + (v là vận tốc ánh sáng trong môi trường, là vận tốc ánh sáng trong chân không).II. SỰ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN1. Định nghĩaSự phản xạ toàn phần là hiện tượng toàn bộ tia tới bị phản xạ trở lại môi trường cũ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt2. Điều kiện để có sự phản xạ toàn phần– Môi trường tới phải chiết quang hơn môi trường khúc xạ .– Góc tới phải lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần: , với: (5.2)III. LƯỠNG CHẤT PHẲNG1. Định nghĩaLưỡng chất phẳng là một cặp môi trường trong suốt, đồng tính, ngăn cách bởi một mặt phẳng.2. Ảnh của vật qua lưỡng chất phẳng– Sự tạo ảnh của vật qua lưỡng chất phẳng tuân theo định luật khúc xạ ánh sáng.– Ảnh và vật luôn có bản chất khác nhau: vật thật – ảnh ảo; vật ảo – ảnh thật.3. Công thức về lưỡng chất phẳngVới chùm tia sáng hẹp: (5.3)( là khoảng cách từ vật đến mặt phẳng phân cách, là khoảng cách từ ảnh đến mặt phân cách; là chiết suất môi trường tới, là chiết suất môi trường khúc xạ).Hay (với ; : vật thật; : vật ảo; : ảnh thật; : ảnh ảo)

IV. BẢN MẶT SONG SONG1. Định nghĩa Bản mặt song song là một môi trường trong suốt, đồng tính, giới hạn bởi hai mặt song song đặt trong một (hoặc hai) môi trường có chiết suất khác nhau.2. Đặc điểm ảnh qua bản mặt song song– Sự tạo ảnh của vật qua bản mặt song song tuân theo định luật khúc xạ ánh sáng.– Ảnh và vật luôn bằng nhau và có bản chất khác nhau: vật thật – ảnh ảo; vật ảo – ảnh thật.– Ảnh bị dời đi theo chiều truyền ánh sáng so với vật .3. Công thức về bản mặt song songKhoảng cách vật – ảnh: (5.4)( là bề dày, là chiết suất tỉ đối của chất làm bản với môi trường đặt bản)Hay (với ; : vật thật; : vật ảo; : ảnh thật; : ảnh ảo)V. LĂNG KÍNH1. Định nghĩaLăng kính là một khối chất trong suốt, đồng tính, hình lăng trụ đứng có tiết diện thẳng là hình tam giác:– Hai mặt của lăng kính được dùng nên mài nhẵn gọi là hai mặt bên ; mặt đáy không dùng đến nên có thể sần sùi hoặc bôi đen.– Góc nhị diện tạo bởi hai mặt bên gọi là góc chiết quang .– Chiết suất tỉ đối của chất làm lăng kính đối với môi trường đặt lăng kính gọi là chiết suất của lăng kính. Ta chỉ xét trường hợp .2. Đường đi của tia sáng qua lăng kínhTrường hợp , tia tới đi từ đáy lăng kính lên thì tia ló sẽ lệch về đáy nhiều hơn tia tới.3. Công thức về lăng kính: Gọi là góc lệch giữa tia ló và tia tới.– Tổng quát: (5.5)– Góc nhỏ: 4. Góc lệch cực tiểu– Điều kiện: hay (5.6)– Công thức: hay (5.7)VI. LƯỠNG CHẤT CẦU1. Định nghĩa:Lưỡng chất cầu là một cặp môi trường trong suốt, đồng tính, ngăn cách bởi một mặt cầu.2. Ảnh của vật qua lưỡng chất cầu– Ảnh của một điểm sáng qua lưỡng chất cầu là một điểm sáng.– Ảnh của một

De Thi De Thi + Dap An Hk Ii Gdcd 10

Trường THPT Tân TrụĐề thi học kì II Giáo dục Công dân 10Đề 1Câu 1: Nêu khái niệm, ý nghĩa, biểu hiện, cấp độ, trách nhiệm của công dân trong vấn đề hợp tác? Kể tên 5 tổ chức Việt Nam tham gia hợp tác. (2.5 đ)Câu 2: Thế nào là lòng yêu nước? trình bày truyền thống yêu nước của người Việt, nêu trách nhiệm xây dựng tổ quốc của công dân. Em có suy nghĩ gì về những giá trị truyền thống của dân tộc đang ngày càng mất đi? (2.5 đ)Câu 3: Môi trường là gì? Thực trạng và hậu quả? Nêu trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường. Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về hoạt động mà em biết để giải quyết vấn đề môi trường. (2.5 đ)Câu 4: Hải và Hạnh là đôi bạn thanh mai trúc mã. Hạnh lớn lên xinh đẹp, giỏi giang nên được bao người để ý. Sợ mất Hạnh, Hải đã tỏ tình. Hạnh trả lời “Chúng ta mới học lớp 10 còn nhỏ lắm, phải nên học hành chứ không nên yêu đương đâu” nhưng Hải khẳng định “tình yêu không phân định tuổi tác, chúng ta chơi thân từ nhỏ yêu nhau đâu có sai”. (2.5 đ)*Em đồng ý với quan điểm của Hải hay Hạnh? Vì sao?*Tình cảm của Hải và Hạnh có phải là tình yêu không? Vì sao?*Nếu là bạn của 2 người em sẽ khuyên hai bạn ra sao?

Trường THPT Tân TrụĐề thi học kì II Giáo dục Công dân 10Đề 2Câu 1: Nhân nghĩa là gì? Nêu ý nghĩa, biểu hiện, bài học của nhân nghĩa. Nêu các câu ca dao tục ngữ thể hiện tư tưởng nhân nghĩa của người Việt. (2.5 đ)Câu 2: Thế nào là lòng yêu nước? trình bày truyền thống yêu nước của người Việt, nêu trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của công dân. Em có suy nghĩ gì về vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa hiện nay? (2.5 đ)Câu 3: Trình bày về các dịch bệnh hiểm nghèo, trách nhiệm của công dân trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các dịch bệnh hiềm nghèo. Cho biết ngày thế giới phòng chống AIDS, Ma túy. Hãy tuyên truyền cho mọi người về một trong các dịch bệnh hiểm nghèo mà em biết. (2.5 đ)Câu 4: Vợ chồng anh Thái chị Lan có 2 cô con gái. Chị Lan thì không sao nhưng anh Thái luôn tỏ thái độ không vui, anh nói nhất định phải sinh đứa con thứ ba để có con trai nối dõi tông đường nhưng chị Lan lại không muốn sinh thêm. (2.5 đ)*Em có đồng ý với ý kiến của anh Thái không? Vì sao?*Nếu là người thân trong gia đình em sẽ khuyên nhủ hai người như thế nào ?*Tại sao gia tăng dân số là vấn đề cấp thiết của nhân loại ?Đáp ánĐề 1Câu 1: khái niệm : Hợp tác là cùng chung làm việc… (0.25 đ) Biểu hiện : (0.5 đ)– Cùng bàn bạc.– Phối hợp nhịp nhàng .– Hiểu biết về mọi nhiệm vụ của nhau .– Sẵn sàng giúp đỡ , chia sẻ . Ý nghĩa : (0.5 đ) _ Tạo nên sức mạnh tinh thần & thể chất ._ Đem lại chất lượng & hiệu quả cao ._ Phẩm chất quan trọng của người lao động mới .Cấp độ (0.5 đ)_ HT song phương, HT đa phương ._ HT từng lĩnh vực, HT toàn diện ._ HT giữa các cá nhân, gữa các nhóm, các cộng đồng.Trách nhiệm (0.5 đ)_ Cùng nhau bàn bạc phân công & xây dựng kế hoạch cụ thể._ Nghiêm túc thực hiện phối hợp nhịp nhàn._ Chia sẻ, đóng góp ý kiến cho nhau.* 5 tổ chức : HS tự kể (0.25 đ)Câu 2: Lòng yêu nước là tình yêu quê

Bạn đang xem bài viết On Thi Hki De Cuong On Thi Hki20112012Ly 6 Doc trên website Tvzoneplus.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!