Top 9 # Xml Trong Excel Là Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Tvzoneplus.com

Tổng Quan Về Xml Trong Excel

Microsoft Excel giúp bạn dễ dàng hơn trong việc nhập dữ liệu Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng (XML) vốn được tạo ra từ các cơ sở dữ liệu và ứng dụng khác, để ánh xạ các thành phần XML từ sơ đồ XML tới các ô trang tính, và để xuất dữ liệu XML đã chỉnh sửa dùng cho việc tương tác với các cơ sở dữ liệu và ứng dụng khác. Hãy coi các tính năng XML này là tính năng biến Office Excel thành công cụ tạo tệp dữ liệu XML với giao diện người dùng quen thuộc.

Tại sao dùng XML trong Excel?

XML là công nghệ được thiết kế để quản lý và chia sẻ dữ liệu có cấu trúc trong tệp văn bản mà con người có thể đọc được. XML tuân thủ các hướng dẫn tiêu chuẩn ngành và có thể được xử lý bởi nhiều cơ sở dữ liệu và ứng dụng. Sử dụng XML, người thiết kế ứng dụng có thể tạo ra thẻ, cấu trúc dữ liệu và sơ đồ tùy chỉnh của riêng mình. Tóm lại, XML khiến cho việc định nghĩa, truyền, xác thực và diễn giải dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, ứng dụng và tổ chức trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Tệp lược đồ và dữ liệu XML

Excel chủ yếu làm việc với hai kiểu tệp XML:

Tệp dữ liệu XML (.xml) chứa thẻ tùy chỉnh và dữ liệu có cấu trúc.

Các tệp sơ đồ (. xsd) chứa thẻ lược đồ mà việc thực thi các quy tắc, chẳng hạn như kiểu dữ liệu và xác thực.

Tiêu chuẩn XML cũng xác định tệp Biến đổi Ngôn ngữ Biểu phong cách Mở rộng (.xslt), vốn được sử dụng để áp dụng các kiểu và chuyển dữ liệu XML thành các định dạng bản trình bày khác. Bạn có thể áp dụng những chuyển đổi này trước khi nhập tệp XML vào Excel và sau khi xuất tệp XML từ Excel. Nếu tệp XSLT được nối kết với tệp dữ liệu XML mà bạn nhập vào Excel, thì bạn sẽ có được tùy chọn áp dụng hoặc không áp dụng định dạng trước khi dữ liệu được thêm vào trang tính, nhưng chỉ khi bạn mở tệp XML bằng cách sử dụng lệnh Mở từ trong Excel. Hãy chọn kiểu tệp Tệp XML (*.xml) trước khi bấm nút Mở để xem các tệp XML trong thư mục.

Các tình huống chính trong XML và Excel

Bằng cách sử dụng XML và Excel, bạn có thể quản lý sổ làm việc và dữ liệu theo những cách mà trước đây không thể hoặc rất khó thực hiện. Bằng cách sử dụng ánh xạ XML, bạn có thể dễ dàng thêm, nhận dạng và trích xuất các phần dữ liệu nghiệp vụ cụ thể từ tài liệu Excel. Ví dụ, hóa đơn chứa tên và địa chỉ khách hàng hoặc báo cáo chứa kết quả tài chính của quý gần nhất không còn chỉ là những báo cáo tĩnh. Bạn có thể dễ dàng nhập thông tin này từ các cơ sở dữ liệu và ứng dụng, chỉnh sửa và xuất thông tin đó tới chính cơ sở dữ liệu và ứng dụng ban đầu hoặc cơ sở dữ liệu và ứng dụng khác.

Mở rộng chức năng của mẫu Excel hiện tại bằng cách ánh xạ các thành phần XML vào các ô hiện có. Điều này khiến cho việc nhập và xuất dữ liệu XML ra khỏi mẫu trở nên dễ dàng hơn mà không phải thiết kế lại mẫu.

Sử dụng dữ liệu XML làm dữ liệu đầu vào của các mô hình tính toán hiện tại bằng cách ánh xạ các phần tử XML lên trang tính hiện có.

Nhập tệp dữ liệu XML vào sổ làm việc mới.

Nhập dữ liệu XML từ dịch vụ Web vào trang tính Excel của bạn.

Xuất dữ liệu trong các ô được ánh xạ ra tệp dữ liệu XML độc lập với dữ liệu khác trong sổ làm việc.

Làm việc với ánh xạ XML

Bạn có thể tạo hoặc mở một sổ làm việc trong Excel, đính kèm một tệp lược đồ XML (. xsd) vào sổ làm việc, sau đó sử dụng ngăn tác vụ nguồn XML để ánh xạ các thành phần XML của lược đồ cho các ô hoặc bảng riêng lẻ. Sau khi ánh xạ các thành phần XML tới trang tính, bạn có thể nhập hoặc xuất dữ liệu XML vào và ra khỏi các ô được ánh xạ.

Khi bạn thêm tệp sơ đồ XML (.xsd) vào sổ làm việc, bạn sẽ tạo ra một ánh xạ XML. Nhìn chung, ánh xạ XML được sử dụng để tạo ra các ô được ánh xạ và quản lý mối quan hệ giữa các ô được ánh xạ và các thành phần riêng lẻ trong sơ đồ XML. Ngoài ra, các ánh xạ XML này được sử dụng để gắn kết nội dung của các ô được ánh xạ với các thành phần trong sơ đồ khi bạn nhập hoặc xuất các tệp dữ liệu XML (.xml).

Bạn có thể tạo ra hai kiểu ô được ánh xạ: ô ánh xạ đơn và ô lặp lại (xuất hiện ở dạng bảng XML). Để linh hoạt hơn trong thiết kế trang tính, bạn có thể kéo các ô được ánh xạ ở bất kỳ vị trí nào trên trang tính và theo bất cứ thứ tự nào – thậm chí theo thứ tự khác với sơ đồ XML. Bạn cũng có thể chọn những thành phần sẽ ánh xạ và không ánh xạ.

Cần phải biết các quy tắc sử dụng ánh xạ XML sau đây:

Một sổ làm việc có thể chứa một hoặc nhiều ánh xạ XML.

Mỗi lần bạn chỉ có thể ánh xạ được một thành phần tới một vị trí trong sổ làm việc.

Mỗi ánh xạ XML là một thực thể độc lập, ngay cả khi nhiều ánh xạ XML trong cùng một sổ làm việc tham chiếu tới cùng một sơ đồ.

Một ánh xạ XML chỉ có thể chứa một thành phần gốc. Nếu bạn thêm sơ đồ mà sơ đồ đó xác định nhiều thành phần gốc, thì bạn sẽ được nhắc chọn thành phần gốc để sử dụng cho ánh xạ XML mới.

Sử dụng ngăn tác vụ Nguồn XML

Bạn sử dụng ngăn tác vụ Nguồn XML để quản lý ánh xạ XML. Để mở ngăn tác vụ này, trong thẻ Nhà phát triển, trong nhóm XML, hãy bấm Nguồn. Sơ đồ sau đây cho biết các tính năng chính của ngăn tác vụ này.

1. Liệt kê các ánh xạ XML đã được thêm vào sổ làm việc

2. Hiển thị danh sách phân cấp các thành phần XML trong ánh xạ XML đang được liệt kê

3. Thiết đặt các tùy chọn khi làm việc với ngăn tác vụ Nguồn XML và dữ liệu XML, chẳng hạn như cách xem trước dữ liệu và kiểm soát đề mục

4. Mở hộp thoại Ánh xạ XML mà bạn có thể dùng để thêm, xóa hoặc đổi tên ánh xạ XML

5. Kiểm tra xem bạn có thể xuất dữ liệu XML thông qua ánh xạ XML hiện tại hay không

Đầu Trang

Các kiểu thành phần và biểu tượng của chúng

Bảng sau đây tóm tắt từng kiểu thành phần XML mà Excel có thể làm việc và biểu tượng được dùng để thể hiện từng kiểu thành phần đó.

Kiểu thành phần

Biểu tượng

Đầu Trang

Làm việc với các ô ánh xạ đơn

Ô ánh xạ đơn là ô được ánh xạ với một thành phần XML không lặp lại. Bạn có thể tạo ô ánh xạ đơn bằng cách kéo một thành phần XML không lặp lại từ ngăn tác vụ Nguồn XML tới một ô đơn trong trang tính.

Khi bạn kéo thành phần XML không lặp lại vào trang tính, bạn có thể sử dụng thẻ thông minh để chọn đưa tên thành phần XML đó làm đề mục phía trên hoặc ngay bên trái ô ánh xạ đơn, hoặc bạn có thể sử dụng một giá trị ô hiện tại làm đề mục.

Bạn cũng có thể dùng công thức trong một ô ánh xạ đơn nếu ô đó được ánh xạ tới một thành phần XML với kiểu dữ liệu XML Schema Definition (XSD) được Excel diễn giải là số, ngày hoặc thời gian.

Đầu Trang

Làm việc với các ô lặp lại trong bảng XML

Bảng XML có diện mạo và tính năng tương tự bảng Excel. Bảng XML là bảng Excel đã được ánh xạ tới một hoặc nhiều thành phần XML lặp lại. Mỗi cột trong bảng XML đại diện cho một thành phần XML.

Bảng XML được tạo ra khi bạn:

Dùng lệnh Nhập (trong nhóm XML trên thẻ Nhà phát triển) để nhập tệp dữ liệu XML.

Dùng lệnh mở từ trong Excel để mở tệp dữ liệu XML – và sau đó chọn dưới dạng bảng XML trong hộp thoại mở XML .

Dùng lệnh Từ Nhập Dữ liệu XML (từ nút lệnh Từ các Nguồn Khác, trong nhóm Lấy Dữ liệu Bên ngoài, trong thẻ Dữ liệu) để nhập tệp dữ liệu XML – và sau đó chọn Bảng XML trong trang tính hiện có hoặc Trang tính mới trong hộp thoại Nhập Dữ liệu.

Kéo một hoặc nhiều thành phần lặp lại từ ngăn tác vụ Nguồn XML sang bảng tính.

Khi bạn tạo bảng XML, tên các thành phần XML sẽ tự động được sử dụng làm đề mục cột. Bạn có thể đổi những đề mục này thành bất kỳ đề mục cột nào bạn muốn. Tuy nhiên, tên các thành phần XML gốc sẽ luôn được sử dụng khi bạn xuất dữ liệu từ các ô được ánh xạ.

Hai tùy chọn dưới nút Tùy chọn trong ngăn tác vụ Nguồn XML rất hữu dụng khi bạn làm việc với bảng XML:

Tự động Phối các Thành phần Khi Ánh xạ Khi chọn tùy chọn này, Excel sẽ tạo ra một bảng XML từ nhiều trường khi chúng được đặt vào trang tính. Tùy chọn này sẽ hoạt động nếu nhiều trường được đặt cạnh nhau trên cùng một hàng. Khi xóa tùy chọn này, mỗi thành phần sẽ xuất hiện như một bảng XML riêng.

Dữ liệu của Tôi Có Đề mục Khi chọn tùy chọn này, dữ liệu đề mục hiện có sẽ được sử dụng làm đề mục cột cho các thành phần lặp lại mà bạn ánh xạ tới trang tính. Khi xóa tùy chọn này, tên các thành phần XML sẽ được sử dụng làm đề mục cột.

Bảng XML dựa trên hàng, có nghĩa là chúng phát triển từ hàng đề mục xuống. Bạn không thể thêm các mục mới vào phía trên các hàng hiện có.

Bạn không thể hoán vị bảng XML sao cho các mục mới sẽ được thêm vào bên phải.

Bạn có thể sử dụng công thức trong cột được ánh xạ tới các thành phần XML với kiểu dữ liệu XML Schema Definition (XSD) được Excel diễn giải là số, ngày hoặc thời gian. Giống như trong bảng Excel, các công thức trong bảng XML được điền vào cột khi hàng mới được thêm vào bảng.

Cân nhắc tính bảo mật của ánh xạ XML

Ánh xạ XML và thông tin về nguồn dữ liệu của nó được lưu với sổ làm việc Excel, không phải một trang tính cụ thể. Người dùng có mưu đồ xấu có thể xem thông tin ánh xạ này bằng cách sử dụng macro Microsoft Visual Basic cho các Ứng dụng (VBA). Ngoài ra, nếu bạn lưu sổ làm việc ở dạng Tệp Định dạng Open XML của Office trong Excel cho phép macro, thì có thể xem được thông tin ánh xạ này thông qua Microsoft Notepad hoặc chương trình soạn thảo văn bản khác.

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng thông tin ánh xạ nhưng loại bỏ thông tin có thể nhạy cảm về nguồn dữ liệu, thì bạn có thể xóa bỏ định nghĩa nguồn dữ liệu của sơ đồ XML ra khỏi sổ làm việc nhưng vẫn xuất dữ liệu XML bằng cách xóa hộp kiểm Lưu định nghĩa nguồn dữ liệu trong sổ làm việc trong hộp thoại Thuộc tính Ánh xạ XML, có trong lệnh Thuộc tính Ánh xạ trong nhóm XML trên tab Nhà phát triển.

Nếu bạn xóa trang tính trước khi xóa ánh xạ, thì thông tin ánh xạ về nguồn dữ liệu và có thể cả các thông tin nhạy cảm khác vẫn được lưu trong sổ làm việc. Nếu bạn đang cập nhật sổ làm việc để loại bỏ thông tin nhạy cảm, hãy đảm bảo xóa ánh xạ XML trước khi xóa trang tính để thông tin ánh xạ được xóa vĩnh viễn khỏi sổ làm việc.

Đầu Trang

Nhập dữ liệu XML

Bạn có thể nhập dữ liệu XML vào ánh xạ XML hiện có trong sổ làm việc. Khi nhập dữ liệu, bạn sẽ kết hợp dữ liệu từ tệp với ánh xạ XML được lưu trong sổ làm việc. Điều này có nghĩa là mỗi thành phần dữ liệu trong tệp dữ liệu XML có một thành phần tương ứng trong sơ đồ XML mà bạn đã ánh xạ từ tệp Sơ đồ XML hoặc sơ đồ phỏng đoán. Mỗi ánh xạ XML chỉ có thể có một gắn kết dữ liệu XML và gắn kết dữ liệu XML được kết nối với tất cả các ánh xạ được tạo ra từ một ánh xạ XML duy nhất.

Bạn có thể hiển thị hộp thoại Thuộc tính Ánh xạ XML (Bấm Thuộc tính Ánh xạ trong nhóm XML trên tab Nhà phát triển) có ba tùy chọn, tất cả đều được chọn theo mặc định và bạn có thể đặt hoặc xóa để kiểm soát hành vi của gắn kết dữ liệu XML:

Xác thực dữ liệu theo sơ đồ cho nhập và xuất Xác định xem Excel có xác thực dữ liệu theo ánh xạ XML khi nhập dữ liệu hay không. Hãy bấm tùy chọn này khi bạn muốn đảm bảo dữ liệu XML mà bạn nhập phù hợp với sơ đồ XML.

Ghi đè dữ liệu hiện có bằng dữ liệu mới Xác định xem dữ liệu có được ghi đè khi bạn nhập dữ liệu hay không. Hãy bấm tùy chọn này khi bạn muốn thay thế dữ liệu hiện có bằng dữ liệu mới, ví dụ khi dữ liệu cập nhật có trong tệp dữ liệu XML mới.

Chắp thêm dữ liệu mới vào bảng XML hiện có Xác định xem nội dung của nguồn dữ liệu có được chắp thêm vào dữ liệu hiện có trong trang tính hay không. Hãy bấm tùy chọn này, ví dụ như khi bạn đang hợp nhất dữ liệu từ một vài tệp dữ liệu XML tương tự vào bảng XML, hoặc khi bạn không muốn ghi đè nội dung của một ô có chứa hàm.

Khi nhập dữ liệu XML, bạn có thể muốn ghi đè một số ô được ánh xạ nhưng không muốn ghi đè các ô khác. Ví dụ, một số ô được ánh xạ có thể chứa công thức và bạn không muốn ghi đè lên các công thức đó khi nhập tệp XML. Bạn có thể áp dụng hai phương pháp:

Không ánh xạ các thành phần bạn không muốn bị ghi đè trước khi nhập dữ liệu XML. Sau khi nhập dữ liệu XML, bạn có thể ánh xạ lại thành phần XML tới các ô có chứa công thức, để bạn có thể xuất kết quả của các công thức đó tới tệp dữ liệu XML.

Tạo hai ánh xạ XML từ cùng một sơ đồ XML. Sử dụng một ánh xạ XML để nhập dữ liệu XML. Trong ánh xạ XML “Nhập” này, không ánh xạ các thành phần tới các ô chứa công thức hoặc dữ liệu khác mà bạn không muốn bị ghi đè. Sử dụng ánh xạ XML còn lại để xuất dữ liệu. Trong ánh xạ XML “Xuất” này, hãy ánh xạ các thành phần mà bạn muốn xuất tới tệp XML.

Lưu ý: Khả năng nhập dữ liệu XML từ dịch vụ Web bằng cách sử dụng tệp Data Retrieval Service Connection (.uxdc) để kết nối nguồn dữ liệu không còn được hỗ trợ trong các phiên bản sau Excel 2003 thông qua giao diện người dùng. Nếu bạn mở sổ làm việc được tạo ra trong Excel 2003, bạn vẫn có thể xem dữ liệu nhưng không thể sửa hoặc làm mới dữ liệu nguồn.

Làm việc với sơ đồ phỏng đoán

Nếu bạn nhập dữ liệu XML mà không thêm sơ đồ XML tương ứng trước để tạo ra ánh xạ XML, thì Excel sẽ tìm cách phỏng đoán một sơ đồ cho bạn dựa trên các thẻ được xác định trong tệp dữ liệu XML. Sơ đồ phỏng đoán được lưu trong sổ làm việc và sơ đồ phỏng đoán cho phép bạn làm việc với dữ liệu XML nếu tệp sơ đồ XML không được liên kết với sổ làm việc.

Khi bạn làm việc với dữ liệu XML được nhập mà có sơ đồ phỏng đoán, bạn cũng có thể tùy chỉnh ngăn tác vụ Nguồn XML. Chọn dữ liệu xem trước trong tùy chọn ngăn tác vụ từ nút tùy chọn để hiển thị hàng dữ liệu đầu tiên dưới dạng dữ liệu mẫu trong danh sách thành phần, nếu bạn đã nhập dữ liệu XML được liên kết với ánh xạ XML trong phiên làm việc hiện tại của Excel.

Bạn không thể xuất sơ đồ phỏng đoán của Excel dưới dạng một tệp sơ đồ XML tách biệt (.xsd). Mặc dù có trình soạn sơ đồ XML và các phương pháp khác để tạo tệp sơ đồ XML, nhưng bạn có thể không truy nhập được vào các sơ đồ một cách thuận tiện hoặc không biết cách sử dụng các lược đồ đó. Để thay thế, bạn có thể sử dụng Bổ trợ Công cụ XML Excel 2003 Phiên bản 1.1, mà bổ trợ này có thể tạo ra tệp sơ đồ từ ánh xạ XML. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng phần bổ trợ của Excel 2003 XML Tools, phiên bản 1,1.

Xuất dữ liệu XML

Bạn xuất dữ liệu XML bằng cách xuất nội dung của các ô được ánh xạ trên trang tính. Khi bạn xuất dữ liệu, Excel áp dụng các quy tắc sau đây để xác định dữ liệu nào cần lưu và cách lưu dữ liệu đó:

Các mục trống sẽ không được tạo khi tồn tại ô trống cho thành phần tùy chọn, nhưng các mục trống sẽ được tạo khi tồn tại các ô trống cho thành phần bắt buộc.

Mã hóa Định dạng Chuyển đổi Unicode 8 (UTF-8) được dùng để viết dữ liệu.

Tất cả các vùng tên được xác định trong thành phần XML Gốc.

Các nút chú thích không được giữ lại.

Bạn có thể hiển thị hộp thoại thuộc tính ánh xạ XML (bấm vào thuộc tính ánh xạ trong nhóm XML trên tab nhà phát triển .) và sau đó dùng dữ liệu xác thực chống lại sơ đồ để tùy chọn nhập và xuất (hiện hoạt theo mặc định) để xác định dữ liệu Excel xác thực đối với ánh xạ XML khi xuất dữ liệu. Bấm vào tùy chọn này khi bạn muốn đảm bảo rằng dữ liệu XML mà bạn xuất conforms vào lược đồ XML.

Sử dụng Tệp Định dạng Open XML của Office trong Excel cho phép Macro

Bạn có thể lưu sổ làm việc Excel theo nhiều định dạng tệp, bao gồm cả Tệp Định dạng Open XMLcủa Office trong Excel cho phép Macro (.xlsm). Excel có sơ đồ XML xác định giúp xác định nội dung của sổ làm việc Excel, bao gồm thẻ XML lưu trữ tất cả các thông tin của sổ làm việc, chẳng hạn như dữ liệu và thuộc tính cũng như xác định cấu trúc chung của sổ làm việc. Các ứng dụng tùy chỉnh có thể sử dụng Tệp Định dạng XML của Office trong Excel cho phép macro này. Ví dụ, Nhà phát triển có thể muốn tạo ra ứng dụng tùy chỉnh để tìm kiếm dữ liệu trong nhiều sổ làm việc được lưu theo định dạng này và tạo ra hệ thống báo cáo dựa trên dữ liệu tìm thấy.

Đầu Trang

Xml Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Xml

Blog chúng tôi giải đáp ý nghĩa XML là gì

Định nghĩa XML là gì?

XML là một ngôn ngữ đánh dấu được tạo ra bởi World Wide Web Consortium (W3C) để xác định cú pháp mã hóa tài liệu để con người và máy có thể đọc được. Nó thực hiện điều này thông qua việc sử dụng thẻ xác định cấu trúc tài liệu cũng như cách tài liệu được lưu trữ và vận chuyển.

Có thể dễ dàng so sánh nó với một ngôn ngữ đánh dấu khác mà bạn có thể quen thuộc — Hypertext Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản – HTML) được sử dụng để mã hóa các trang web. HTML sử dụng một tập hợp các ký hiệu đánh dấu được xác định trước (các code ngắn) mô tả định dạng nội dung trên một trang web. Ví dụ: code HTML đơn giản sau sử dụng thẻ để làm cho một số từ in đậm và một số từ in nghiêng:

Tuy nhiên, điểm khác nhau là XML có thể mở rộng được, nó không có ngôn ngữ đánh dấu được xác định trước như HTML. Thay vào đó, XML cho phép người dùng tạo biểu tượng đánh dấu riêng để mô tả nội dung, tạo một biểu tượng không giới hạn và tự định nghĩa. Đặc biệt, HTML là ngôn ngữ tập trung vào việc trình bày nội dung, trong khi XML là ngôn ngữ mô tả dữ liệu được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

RSS và ATOM đều mô tả cách ứng dụng đọc xử lý nguồn cấp web.

Microsoft .NET sử dụng XML cho các file cấu hình của nó.

Microsoft Office 2007 và các phiên bản sau này sử dụng XML làm cơ sở cho cấu trúc tài liệu. “X” trong định dạng tài liệu Word .DOCX xuất phát từ đây. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng trong Excel (file XLSX) và PowerPoint (file PPTX).

Đặc điểm của XML

XML được dùng cho dữ liệu có cấu trúc.

Về trực quan, XML khá giống với HTML.

Tuy là văn bản, nhưng XML không phải dùng để đọc.

XML thường rất dài.

XML được coi là cầu nối đưa HTML tới XHTML và là nền tảng cho RDF và Web mã hóa.

XML là một module.

XML miễn phí bản quyền, platform độc lập và được hỗ trợ rất tốt.

Ưu điểm của XML

Ưu điểm lớn nhất của XML chính là sự độc lập. Điều này cũng rất dễ hiểu, vì XML được sử dụng để mô tả dữ liệu dưới dạng text, nên hầu hết các phần mềm hay các chương trình bình thường đều có thể đọc được chúng.

XML có thể đọc và phân tích nguồn dữ liệu khá dễ dàng nên nó được sử dụng với mục đích chính là trao đổi dữ liệu giữa các chương trình, các hệ thống khác nhau. XML được sử dụng cho Remote Procedure Calls nhằm phục vụ cho các dịch vụ của website.

Nhược điểm của XML

Tỷ lệ sai sót khi sử dụng XML để truyền dữ liệu khoảng từ 5-7%. Con số này tuy không quá cao, nhưng trên thực tế, người ta vẫn cần cân nhắc trước khi sử dụng nó để trao đổi thông tin.

Đọc file XML bằng phần mềm nào?

Không giống như PDF, phần mềm đọc XML duy nhất hiện nay được đánh giá cao là iTaxViewer. Các bạn có thể download miễn phí phần mềm iTaxViewer cho máy tính.

Ngoài ra, còn có một số công cụ khác được sử dụng với XML như:

Chỉnh sửa và biên tập file XML: XML Notepad, Altova XMLSpy Enterprise Edition…

Chuyển đổi định dạng XML: AZ XML to PDF Converter, Total CSV Converter, Word Cleaner, PDF to XML…

Ứng dụng của ngôn ngữ mở rộng XML

XML thường được sử dụng chủ yếu trong việc định dạng tài liệu bao gồm RSS, Atom, SOAP, SGV,…một số công cụ văn phòng nhiều Microsoft office, open office, libre office, apple’s iwork đều sử dụng ngôn ngữ xml thành định dạng mặc định.

Một số kiến trúc hướng dịch vụ SOA sử dụng xml trong việc giao tiếp và trao đổi thông điệp với nhau. Định dạng trao đổi tin nhắn được chuẩn hóa giống như một lược đồ XML.

XML thường cung cấp các ngôn ngữ cơ bản cho các giao thức truyền thông, ứng dụng cho chúng tôi framework. Sử dụng xml trong vai trò làm cấu hình.

XML đã rất phổ biến trong việc trao đổi dữ liệu quan hệ thống internet. Việc thay thế bởi RFC 7303 đã đưa ra hàng loạt các quy tắc cho việc xây dựng các phương tiện internet được dùng khi gửi xml. Nhiều tiêu chuẩn xây dựng công nghiệp hiện nay như hl7 ota fpml,…Đều dựa trên xml cùng nhiều tính năng phong phú của lược đồ xml.

XML là công cụ rất hiệu quả trong việc truyền tải và chia sẻ các dữ liệu. Tính hiệu quả của mn được thể hiện ở điểm, ứng dụng vào rất nhiều các hệ thống khác nhau. Hiện nay hầu hết các nền tảng đều có hỗ trợ người dùng sử dụng ngôn ngữ xml

Kết luận

Cách Chuyển File Xml Sang Excel Không Phải Ai Cũng Biết

Làm thế nào để có thể chuyển file XML sang Excel? Trong bài viết này Kiến Thức Máy Móc sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển file XML sang Excel nhanh chóng và dễ thực hiện.

Những đặc điểm nổi bật của File XML là gì?

XML là gì? – XML được viết tắt bởi cụm từ Extensible Markup Language (hay còn được gọi là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng).

File XML được tạo bởi World Wide Web Consortium (W3C) nhằm mục đích xác định cú pháp mã hóa dữ liệu để việc trao đổi giữa con người với máy tính trở nên đơn giản nhất.

Một trong những ưu điểm nổi bật file XML là cho phép người dùng dễ dàng tạo các biểu tượng đánh dấu khác biệt để mô tả các nội dung. Nhưng để mở và đọc được file XML bạn không thể mở theo các thao tác thông thường mà cần sự hỗ trợ các công cụ khác.

Các ứng dụng thường gặp của file XML như:

ATOM và RSS đều mô tả cách ứng dụng đọc xử lý nguồn cấp cho website.

Microsoft .NET để sử dụng XML cho các file cấu hình của nó.

Microsoft Office 2007 & các phiên bản sau này đều sử dụng XML làm cơ sở cấu trúc tài liệu. “X” trong định dạng tài liệu file Word .DOCX cũng được xuất phát từ đây.

Bên cạnh đó, file cũng được sử dụng trong Excel (file XLSX) và PowerPoint (file PPTX).

Mục đích chính của file XML nhằm đơn giản hóa quá trình chia sẻ dữ liệu với các platform nền tảng & hệ thống được kết nối thông qua mạng internet. Vậy nên, XML có tác dụng rất lớn trong việc chia sẻ, trao đổi dữ liệu của các hệ thống.

Thủ thuật chuyển đổi file XML sang Excel

Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp định dạng này trong quá trình làm việc với máy tính như tải tài liệu. Đặc biệt, với những bạn làm công việc kế toán phải sử dụng hóa đơn điện tử. File đuôi XML chính là định dạng bắt buộc của loại hóa đơn này. Cách chuyển từ file XML sang Excel tương đối khó, đặc biệt là những bạn mới lần đầu thao tác.

Cách chuyển file XML sang Excel Online

Thực tế, bạn có thể áp dụng chuyển từ xml sang excel với khá nhiều công cụ, phần mềm chuyển file xml sang excel online.

Theo kinh nghiệm từ người dùng, chúng tôi là một trong số những trang web online đáng để sử dụng. Bởi rất nhiều điểm nổi bật như sau:

Thao tác chuyển từ xml sang excel rất đơn giản, dễ thực hiện và không cần đăng ký tài khoản

Tính bảo mật cao, tất cả các file excel chuyển đổi đều được đảm bảo với công vụ mã hóa SSL

Không cần cài đặt phần mềm gây tốn dung lượng cho máy và bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào chỉ cần có kết nối mạng.

Bước 1: Các bạn truy cập trang web: https://conversiontools.io/convert/xml-to-excel

Bước 2: Ấn chọn Browse để duyệt mở cửa sổ Open. Giao diện mới xuất hiện các bạn chọn file cần chuyển đổi XML sang Excel rồi chọn Open.

Bước 3: Chọn Run Conversion để hệ thống tiến hành chuyển đuôi XML sang Excel.

Bước 4: Chờ đợi quá trình chuyển đổi. Lúc này tùy thuộc vào dung lượng, kích thước mà thời gian chuyển đổi có thể nhanh hoặc chậm.

Chuyển file xml bằng excel bằng cách sử dụng MS excel

Cách chuyển từ file xml sang excel cũng là một cách dễ thao tác mà bạn hoàn toàn có thể tham khảo để áp dụng trong trường hợp cần thiết.

Bước 1: Mở file Excel mới, xuất hiện giao diện màn hình các bạn vào File chọn Open chọn Browse.

Bước 2: Cửa sổ màn hình Open hiển thị bạn chọn đến file XML cần chuyển rồi chọn Open.

Bước 3: Giao diện cửa sổ Open XML hiển thị, bạn chọn As an XML table rồi chọn OK.

Bước 4: Tiếp theo bạn vào File chọn Save As chọn Browse để tiến hành lưu file Excel vừa đổi.

Vậy là các bạn đã thao tác xong các mở file XML bằng Excel một cách dễ dàng.

2 Cách Chuyển File Xml Sang Excel Online Và Phần Mềm Office

Trong quá trình làm việc với bảng tính excel, không ít lần bạn gặp phải những phần tử chia sẻ file có đuôi là .xml – gây khó cho bạn. Bạn không biết phải xoay xở với chúng như thế nào, vì “mình” đâu phải là dân lập trình – biết con mẹ gì mấy cái mã mã code code này âu. Hiểu được sự trăn trở đó của bạn, Gunbound M xin chia sẻ tới bạn bài viết cách chuyển file xml sang excel để giúp bạn giải đáp vướng mắc này.

1. File XML là gì?

XML là viết tắt của từ tiếng Anh là Extensible Markup Language – có nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng. XML là dạng file có chức năng truyền dữ liệu cho các ứng dụng nền web, và có thể mô tả cho nhiều loại dữ liệu khác nhau.

XML được tổ chức W3C định nghĩa và xác lập về mặc cú pháp để mô tả dữ liệu, lưu trữ và truyền tải. Một tài liệu XML gồm nhiều thẻ, mỗi một thẻ định nghĩa cho một dữ liệu riêng. Chính vì vậy mà con người và máy tính có thể hiểu được dữ liệu chứa trong tài liệu này.

Bạn có tin không? Khi một bảng trong excel có thể được mô tả một cách dễ dàng chỉ bằng những dòng text như hình trên. Đó là sự vi diệu của XML đấy!

XML được ứng dụng rất nhiều trong các tác vụ sau:

Đọc dữ liệu nguồn cho web

Trên dotNET (Microsoft) dùng nó để cấu hình ứng dụng

Đặc biệt là trong Microsoft Office dùng XML để cấu trúc tài liệu. Chữ “X” cuối cùng trong định dạng word .docx là từ XML đó. Khi bạn đang gõ văn bản trên word, thì những đoạn văn bản đó được chứa trong XML, cũng tương tự như thế với Excel.

Ý nghĩa to lớn nhất, “mập” nhất khi người ta tạo ra XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng; các hệ thống với nhau. Chính điều đó, cư dân mạng thường share tài liệu xml để bạn và mình cùng nhau bàn cách chuyển file xml sang excel nè!

2. Cách chuyển file XML sang EXCEL

Bây giờ, giả sử bạn có một file xml như thế này:

Mà thật sự cái file XML này mình cũng lấy trên W3C đấy các bạn ạ. Keke!

Bấy giờ, sẽ có 2 phương thức để bạn chuyển file xml sang excel. Nếu bạn có điều kiện kết nối mạng thì dùng cách chuyển trực tuyến, còn không thì dùng phần mềm. Dùng phần mềm thì thú dị lắm, để lát mình nói cho. He he!

2.1 Cách chuyển file xml sang excel online bằng công cụ trực tuyến

Có khá nhiều nền tảng hỗ trợ chuyện này, nhưng mình lựa ra trang này có thể nói là ngon cơm nhất, và tỉ lệ rating (mức độ tin tưởng của người dùng) khá cao tới 4 sao bạn ạ.

Step 01

Đầu tiên quý anh em bạn hiền, cô bác chú thím, cậu mợ vui lòng truy cập trang này dùm thằng em ạ!

Link trang đây ạ: https://conversiontools.io/convert/xml-to-excel

Step 02

Và bây giờ trên giao diện web sẽ xuất hiện như thế này!

Step 03

Giờ thì bạn nhấn vào nút Run Conversion để kết thúc thao tác. Lúc này trang web sẽ khởi động tiến trình chuyển đổi xml sang excel cho bạn.

Và đây là kết quả.

Đấy! Ngon lành cành đào. Chuẩn cơm mẹ nấu!

Chuyện cô giáo Thảo thú dị bấy giờ mới kể. Ke ke! Mời bạn đọc tiếp hồi sau sẻ rõ.

2.2 Cách chuyển file XML sang EXCEL bằng chính công cụ Microsoft Excel luôn!

Thú dị chưa?

Thực hiện theo các bước sau:

Step 01

Step 02

Bấy giờ, hộp thoại Open XML hiện ra. Bạn chọn vào chấm tròn có dòng chữ As an XML table, rồi nhấn OK nhá!

Step 03

Đây là kết quả chúng ta nhận được.

Giờ đây bạn chỉ cần File rồi Save As lại nó là có thể chuyển từ file xml sang excel dễ dàng rồi đó!

Và đây là kết quả của chúng ta:

Đấy là một đường cong hoàn hảo (chuẩn cong hơn cả hot girl chân dài) từ việc mở file xml lên, lưu nó lại, rồi chuyển về định dạng excel. Ngon vãi!

Tạm kết