Top 3 # Yaml File Là Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Tvzoneplus.com

Yaml File Là Gì? Đọc File Yaml/Yml Với Spring Boot

YAML file là gì? Đọc file YAML/yml với Spring Boot.

1. YAML file là gì?

YAML ( YAML Ain’t Markup Language) là một lại ngôn ngữ tương tự JSON được thiết kế với mục đích để người và máy cùng đọc được.

Ví dụ:

message: Hello menus: - title: Home name: Home path: / - title: Login name: Login path: /login

YAML file thường được dùng để làm các file cấu hình (config), lưu giá trị… Nhìn chung mục đích của file YAML giống với file .properties

2. File YAML trong Spring Boot.

Trong Spring Boot file YAML (.yml) được dùng để làm file config (tương đươn với file .properties).

Ta có thể dùng file YAML hoặc file Properties hoặc kết hợp cả 2. (Xem lại: Đọc file .properties với Spring Boot)

Việc đọc file YAML trong Spring Boot giống với việc đọc file Properties. Chúng ta cũng sử dụng các annotation @Value, @ConfigurationProperties

Ví dụ đọc file YAML:

message: Hello menus: - title: Home name: Home path: / - title: Login name: Login path: /login website: stackjava.com facebook: facebook.com/stackjava name: kai

File đọc / load thông tin cấu hình:

package stackjava.com.springboothello.bean; import java.util.ArrayList; import java.util.List; import javax.validation.constraints.NotEmpty; import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties; import org.springframework.stereotype.Component; import org.springframework.validation.annotation.Validated; @Component @ConfigurationProperties @Validated public class GlobalConfig { @NotEmpty private String name; private String website; private String facebook; } package stackjava.com.springboothello.bean; public class Menu { private String name; private String path; private String title; @Override public String toString() { return "Menu{" + "name='" + name + ''' + ", path='" + path + ''' + ", title='" + title + ''' + '}'; } }

File Controller:

package stackjava.com.springboothello.controller; import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; import org.springframework.beans.factory.annotation.Value; import org.springframework.stereotype.Controller; import org.springframework.ui.Model; import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; import stackjava.com.springboothello.bean.GlobalConfig; @Controller public class BaseController { @Autowired private GlobalConfig globalConfig; @Value("${message}") private String message; @RequestMapping("/") public String index(Model model) { model.addAttribute("name", globalConfig.getName()); model.addAttribute("website", globalConfig.getWebsite()); model.addAttribute("facebook", globalConfig.getFacebook()); model.addAttribute("message", message); model.addAttribute("menus", globalConfig.getMenus()); return "index"; } }

File view:

Menu:

Kết quả:

YAML file là gì? Đọc file YAML/yml với Spring Boot

Yaml Là Gì? Cách Đọc File Yaml Trong Lập Trình Php/Perl/Python

YAML là gì?

YAML (YAML Ain’t Markup Language) là một chuẩn dữ liệu kiểu serialization dành cho tất cả các ngôn ngữ. Nó được sử dụng phổ biến để tạo ra các file config cho nhiều ứng dụng, VD: như Docker Compose.

Thông tin cơ bản:

Version mới nhất: 1.2

Định dạng mở rộng: .yaml, .yml

Tổ chức: yaml.org

Cú pháp cơ bản

Định nghĩa cấu trúc một danh sách (list) hay mảng (array)

# Programing Languages - PHP - Perl - NodeJS # Shopping list [milk, pumpkin pie, eggs, juice]

Định nghĩa kiểu dữ liệu key-value

# Indented Block name: Nguyen Van A age: 33 # Inline Block {name: Nguyen Van A, age: 33}

Định nghĩa ký tự dạng chuỗi, ký tự dạng chuỗi không yêu cầu dấu quote

There once was a short man from Ealing Who got on a bus to Darjeeling It said on the door “Please don’t spit on the floor” So he carefully spat on the ceiling

Wrapped text will be folded into a single paragraph

Blank lines denote paragraph breaks

Định nghĩa 1 đối tượng

customer: first_name: Dorothy family_name: Gale

Đọc 1 file YAML sử dụng ngôn ngữ lập trình

Đọc file YAML trong Perl

Sử dụng thư viện Perl có tên là YAML::XS để đọc bất kỳ file YAML nào. Để cài đặt module này các bạn sử dụng cài thông qua cpan

cpan YAML::XS

Đoạn code example, mà mình sử dụng để load 1 file config.yml

#!/usr/bin/perl # # Read YAML Config File by vinasupport.com # use strict; use warnings; use YAML::XS 'LoadFile'; use Data::Dumper; my $config = LoadFile('config.yaml'); print Dumper($config);

Đọc file YAML trong PHP

Để đọc file yaml trong PHP, các bạn có thể sử dụng function yaml_parse_file được PHP hỗ trợ sẵn. Đoạn code example như bên dưới.

<?php function cb_yaml_date($value, $tag, $flags) { return new DateTime($value); } $yaml = <<<YAML event1: name: My Event date: !date 25.05.2001 YAML; $ndocs = 0; print_r($data);

Ngoài ra PHP còn có rất nhiều thư viện bên ngoài như:

Đọc file YAML trong Python

Trong Python, để đọc file yaml thì chúng ta cài đặt thư viện PyYAML thông qua pip3

pip3 install PyYAML

Đoạn sample code đọc yaml trong Python 3

#!/usr/bin/env python3 import yaml with open("configs.yaml", 'r') as stream: try: print(yaml.safe_load(stream)) except yaml.YAMLError as error: print(error)

Nguồn: vinasupport.com

File Là Gì? Tìm Hiểu Về File Là Gì?

1 – Tập tin là gì?

“File” từ Tiếng Anh có nghĩa là “tập tin”. Theo từ điển Anh – Việt có nghĩa là “tập tin“. Tập tin (File) là một tập hợp các thông tin do người dùng tạo ra từ máy vi tính, các thông tin này là một hay nhiều chuổi ký tự, ký hiệu giống hoặc khác nhau. Tập tin được đặt tên và lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD.

Tên tập tin bao gồm phần tên và phần mở rộng (đuôi, dùng để phân loại tập tin) được phân cách bởi dấu chấm (.). Ban đầu tên tập tin chỉ bao gồm 8 ký tự và phần mở rộng là 3 ký tự, hiện nay tên tập có độ dài tùy thuộc vào hệ thống tập tin và Hệ điều hành, trong một số trường hợp có thể đặt tên có dấu tiếng Việt.

Hình 1: File có nghĩa là tập tin

2 – Đặc điểm của File là gì?

Một file thường được lưu trữ ở secondary storage (đĩa cứng, đĩa mềm, các thiết bị lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số khác).

Nội dung file có thể là rỗng và file này còn gọi là file rỗng hay file trống.

Độ dài của file thường tùy thuộc vào kiến trúc phần cứng cũng như khả năng phần mềm.

Đơn vị độ lớn của file là byte.

Tên file thường bao gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng (không nhất thiết phải có).

Hinh 2: Đặc điểm của File của gì?

3 – Những lưu ý khi sử dụng File là gì?

Tùy theo nội dung tập tin chứa nhiều hay ít dữ liệu mà nó chiếm dụng một khoảng không gian trên thiết bị lưu trữ nhiều hay ít, thường được gọi là tập tin có kích thước (dung lượng) lớn hay nhỏ.

Bản thân thư mục chiếm một dung lượng không đáng kể trên thiết bị lưu trữ, nhưng nếu có chứa các tập tin bên trong thì nó sẽ có dung lượng bằng tất cả các tập tin cộng lại.

Đơn vị để tính dung lượng tập tin thường được sử dụng là KB (KyloByte, đọc là “ký-lô-bai”), MB (MegaByte, đọc là “mê-ga-bai”) và GB (GigaByte, đọc là “ghi-ga-bai”) 1024KB=1MB, 1024MB=1GB.

Tên tập tin (hoặc thư mục) có thể được đặt giống hoặc khác nhau, tuy nhiên nếu đặt tên giống nhau thì không thể để nằm chung một vị trí.

Tên tập tin hoặc thư mục có thể được đặt bằng các ký tự tùy ý (dùng ký hiệu, có khoảng cách, có dấu tiếng việt) tùy theo sự cho phép của Hệ điều hành, tuy nhiên nên đặt sao cho ngắn gọn và thay thế khoảng cách bằng dấu gạch nối ( hoặc) để có thể tương thích với các hệ thống (Hệ điều hành) khác nhau.

Hình 3: Những điều cần lưu ý khi sử dụng File

4 – Tóm lại

Tên tập tin là tựa đề còn nội dụng tập tin là nội dung của quyển sách, đây chính là phần được người sử dụng quan tâm.Các tập tin là những quyển sách được xếp trong các ngăn.

File Xml Là Gì? Cách Tạo File Xml

Chúng ta hay bắt gặp định dạng File XML trong các tập tin làm việc trên EXCEL hoặc như các bạn làm SEO thì sẽ rất quen thuộc với file chúng tôi Nhưng chưa chắc có nhiều người hiểu rõ cụ thể về định dạng này.

Tiếp tục series “hỏi gì đáp nấy”, Tất Thành sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu xem file XML là gì ? Cách tạo file XML như thế nào? Cách chuyển file XML sang EXECEL ra sao? Let’s go!

File XML là gì?

XML viết tắt của cụm từ “Extensible Markup Language” hay còn gọi là “ngôn ngữ đánh dấu mở rộng” do Tổ hợp web toàn cầu (W3C) đề nghị với mục đích tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác. Đây là một tập hợp con đơn giản có thể mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau nên rất hữu ích trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các chương trình, hệ thống.

Ví dụ: Một ứng dụng được xây dựng bằng ASP và một ứng dụng bằng PHP thì hai ngôn ngữ này không thể hiểu nhau, vì vậy để trao đổi dữ liệu giữa 2 ứng dụng, chúng ta sẽ sử dụng XML.

Tất cả những đặc tả dữ liệu XML đều phải tuân theo quy luật và cú pháp của nó nên hầu như các file XML đều rất nghiêm khắc trong việc biên dịch. Tuy nhiên công nghệ này cần phải được xem xét bởi vì trong quá trình thao tác và truyền dữ liệu nó có tỉ lệ sai sót lên tới 5% – 7%. Con số này không cao nhưng cũng rất đáng để cân nhắc khi sử dụng.

Điển hình nhất là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML sử dụng cú pháp của XML để tạo nên và nó có các bộ phần tử và thuộc tính không mềm dẻo nên chỉ có tác dụng trong việc trình bày dữ liệu trên trình duyệt Browser.

Hiểu một cách đơn giản:

XML là ngôn ngữ đánh dấu, được dùng để miêu tả dữ liệu. Các thẻ (tag) trong XML chưa xác định trước. Người dùng tự định nghĩa trong quá trình tạo file XML.

Ứng dụng của file XML là gì ?

Mục đích chính của file XML là đơn giản việc chia sẻ tài nguyên dữ liệu giữa các platform và hệ thống khác nhau, đặc biệt những hệ thống được kết nối mạng. Chính vì thế, XML có ứng dụng rất to lớn trong việc trao đổi, chia sẻ giữa các hệ thống.

Khi có sự trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau thì dữ liệu đó được tổ chức dưới dạng XML. Hệ thống quản lý của Nhà hàng muốn lấy thông tin của khách du lịch từ hệ thống của Công ty du lịch thì giữa các hệ thống cần phải thực hiện các bước sau:

Giữa các hệ thống phải thống nhất cấu trúc của file XML

Công ty du lịch sẽ trích xuất dữ liệu từ hệ thống của mình, sau đó đóng gói dữ liệu dưới dạng XML theo cấu trúc đã thoả thuận ở bước 1.

Hệ thống phần mềm của nhà hàng sẽ tiến hành phân tích và trích xuất dữ liệu từ file XML nhận được từ hệ thống của công ty du lịch.

File XML được sử dụng cho dữ liệu có cấu trúc.

File XML khá giống với cấu trúc của file HTML.

Tuy là một file văn bản, nhưng XML không dùng để đọc.

File XML thường rất dài.

File XML được ví như là cầu nối đưa HTML tới XHTML.

File XML là một module.

File XML còn được ví như nền tảng cho RDF và Web ngữ nghĩa.

File XML miễn phí bản quyền, Platform độc lập và được hỗ trợ rất tốt.

Ảnh: Các đặc điểm của file XML là gì? Nguồn: Internet

Ưu và nhược điểm của File XML là gì?

Ưu điểm:

Ưu điểm lớn nhất của File XML là dữ liệu độc lập. Điều này cũng khá dễ hiểu, vì file XML được dùng để mô tả dữ liệu dưới dạng text, vì thế hầu như các chương trình hay các phần mềm bình thường đều có thể dễ dàng đọc được chúng.

File XML có thể phân tích và đọc nguồn dữ liệu khá dễ dàng nên nó được dùng với mục đích chính là trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống, các chương trình khác nhau.

Có thể dễ dàng tạo được một file XML mà không hề mất nhiều công sức.

File XML được sử dụng cho Remote Procedure Calls để phục vụ cho các dịch vụ của website.

5% là tỷ lệ sai sót khi sử dụng XML để truyền dữ liệu thậm chí là 7%. Con số tuy không cao, nhưng người dùng vẫn nên cân nhắc khi sử dụng nó để trao đổi và chia sẻ thông tin.

Cấu trúc của file XML là gì?

Trong đó:

Content: Nội dung chính của thẻ.

Ảnh: Cấu trúc 1 file XML đơn giản (Nguồn: internet)

Nhìn thoáng qua rất giống cấu trúc của HTML đúng không?

Sự khác nhau giữa HTML và XML

Cách tạo file XML đơn giản

Một tài liệu xml có một và chỉ một phần tử gốc (root), bên trong phần tử gốc có một hoặc nhiều phần tử con (elements), các phần tử con sẽ chứa dữ liệu và có thể có thuộc tính.

Ví dụ về một file xml

Cách tạo file XML hợp cấu trúc và cú pháp

Qui tắc đặt tên

Bắt đầu phải bằng kí tự, hoặc dấu _ hoặc dấu :

Không được dùng khoảng trắng.

Không được sử dụng từ xml.

Lưu ý:

Phải có phần tử gốc (root) duy nhất

Mỗi thẻ (tag) mở và thẻ (tag) đóng phải giống nhau

Mỗi phần tử con phải nằm trọn bên phần tử cha của nó

Giá trị của thuộc tính phải được đặt giữa cặp dấu nháy đơn hoặc dấu nháy đôi.

Phần mềm Đọc – Mở file XML

Phần mềm đọc XML được đánh giá cao nhất hiện nay là là iTaxViewer

Ngoài ra, còn có một số phần mềm khác được sử dụng với XML như:

Chỉnh sửa và biên tập file XML: , , Altova XMLSpy Enterprise Edition…

Chuyển đổi định dạng XML: AZ XML to PDF Converter, Total CSV Converter, Word Cleaner, PDF to XML…